בעיות סריקה

התאמת רישום הסורק

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) |Device (התקן) |Maintenance (תחזוקה) |Configuration Menu (תפריט תצורה) |Scanner Configuration (תצורת סורק) | Scanner Manual Registration (רישום ידני של הסורק).

 2. בתפריט Print Quick Test (הדפס בדיקה מהירה), גע באפשרות Start (התחל).

 3. שים את דף בדיקת ההדפסה המהירה על זכוכית הסורק ואז גע באפשרות Flatbed Registration (רישום משטח סריקה).

 4. בתפריט Copy Quick Test (בדיקת העתקה מהירה) גע באפשרות Start (התחל).

 5. השווה את דף בדיקת ההעתקה המהירה למסמך המקור.

  הערה: אם השוליים של דף הבדיקה שונים מאלה של המסמך המקורי, כוונן את השוליים העליונים והשמאליים.
 6. חזור על שלב 4 ועל שלב 5 עד שהשוליים של דף בדיקת ההעתקה המהירה יהיו תואמים במידה רבה לאלה של המסמך המקורי.

התאמת רישום מזין המסמכים האוטומטי

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) |Device (התקן) |Maintenance (תחזוקה) |Configuration Menu (תפריט תצורה) |Scanner Configuration (תצורת סורק) | Scanner Manual Registration (רישום ידני של הסורק).

 2. בתפריט Print Quick Test (הדפס בדיקה מהירה), גע באפשרות Start (התחל).

 3. שים את הדף לבדיקת הדפסה מהירה במגש של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. גע באפשרות Front ADF Registration (רישום מזין מסמכים אוטומטי קדמי) או Rear ADF Registration (רישום מזין מסמכים אוטומטי אחורי).

  הערות:

  • כדי ליישר את רישום מזין המסמכים האוטומטי הקדמי, שים את דף הבדיקה כשהוא פונה כלפי מעלה והצד הקצר יותר נכנס תחילה למזין המסמכים האוטומטי.
  • כדי ליישר את רישום מזין המסמכים האוטומטי האחורי, שים את דף הבדיקה כשהוא פונה כלפי מטה והצד הקצר יותר נכנס תחילה למזין המסמכים האוטומטי.
 5. בתפריט Copy Quick Test (בדיקת העתקה מהירה) גע באפשרות Start (התחל).

 6. השווה את דף בדיקת ההעתקה המהירה למסמך המקור.

  הערה: אם השוליים של דף הבדיקה שונים מאלה של המסמך המקורי, כוונן את השוליים העליונים והאופקיים.
 7. חזור על שלב 5 ועל שלב 6 עד שהשוליים של דף בדיקת ההעתקה המהירה יהיו תואמים במידה רבה לאלה של המסמך המקורי.

לא ניתן לסרוק ממחשב

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הדלק אותה שוב.

 2. שגר שוב את משימת הסריקה.


האם באפשרותך לשלוח את משימת הסריקה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. ודא שהכבלים שבין המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב.

  לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

 2. שגר שוב את משימת הסריקה.


האם באפשרותך לשלוח את משימת הסריקה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


העתקות חלקיות של מסמך או תמונה

פעולה

כן

לא

שלב 1

 1. ודא שהמסמך או התמונה טעונים עם הפנים כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק.

 2. העתק את המסמך או התמונה.


האם המסמך או התמונה הועתקו כנדרש?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. התאם את הגדרת גודל הנייר לנייר שטעון במגש.

 2. העתק את המסמך או התמונה.


האם המסמך או התמונה הועתקו כנדרש?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


איכות העתקה ירודה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. נקה את זכוכית הסורק ואת זכוכית מזין המסמכים האוטומטי (ADF) באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים. אם המדפסת כוללת זכוכית מזין מסמכים אוטומטי שנייה בתוך מזין המסמכים האוטומטי, נקה גם את הזכוכית הזו.

  לקבלת מידע נוסף ראה ניקוי הסורק.

 2. ודא שהמסמך או התמונה טעונים עם הפנים כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק.

 3. העתק את המסמך או התמונה.


האם איכות ההעתקה מספקת?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בדוק את איכות מסמך או תמונת המקור.

 2. התאם את הגדרות איכות הסריקה.

 3. העתק את המסמך או התמונה.


האם איכות ההעתקה מספקת?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


משימת הסריקה לא הצליחה

פעולה

כן

לא

שלב 1

בדוק את חיבורי הכבלים.

 1. ודא שכבל ה-Ethernet או כבל ה-USB מחובר היטב למחשב ולמדפסת.

 2. שגר שוב את משימת הסריקה.


האם משימת הסריקה הצליחה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק את הקובץ שברצונך לסרוק.

 1. ודא ששם הקובץ אינו נמצא כבר בשימוש בתיקיית היעד.

 2. ודא שהמסמך או התמונה שברצונך לסרוק אינם פתוחים ביישום אחר.

 3. שגר שוב את משימת הסריקה.


האם משימת הסריקה הצליחה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. ודא שאחת מתיבות הסימון Append time stamp (הוסף חתימת זמן) או Overwrite existing file (דרוס קובץ קיים) מסומנת בהגדרות התצורה של היעד.

 2. שגר שוב את משימת הסריקה.


האם משימת הסריקה הצליחה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


יחידת הסורק אינה נסגרת

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

הסר הפרעות שמשאירות את מכסה הסורק פתוח.


האם מכסה הסורק נסגר כראוי?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


הסורק אינו מגיב

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם כבל החשמל מחובר כהלכה למדפסת ולשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

 2. העתק או סרוק את המסמך.


האם הסורק מגיב?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בדוק אם המדפסת מופעלת.

 2. תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה.

 3. העתק או סרוק את המסמך.


האם הסורק מגיב?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

 2. העתק או סרוק את המסמך.


האם הסורק מגיב?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


סריקה אורכת זמן רב מדי או תוקעת את המחשב

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

סגור את כל היישומים שמפריעים לסריקה.


האם סריקה נמשכת זמן רב מדי או תוקעת את המחשב?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.