חומרה

אפשרויות פנימיות זמינות

התקנת כרטיס זיכרון

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל.

 3. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את מכסה המחבר מגב המדפסת.

 4. אם יש כיסוי מסנן במדפסת, הסר את הכיסוי.

 5. הסר את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 6. הסר את מגן לוח המערכת.

 7. הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.
 8. הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

 9. חבר את המגן ולאחר מכן חבר את מכסה הגישה.

 10. חבר את מכסה המחבר.

 11. אם הסרת כיסוי מסנן, חבר את הכיסוי.

 12. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת כונן קשיח במדפסת

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל.

 3. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את מכסה המחבר מגב המדפסת.

 4. אם יש כיסוי מסנן במדפסת, הסר את הכיסוי.

 5. הסר את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 6. הסר את מגן לוח המערכת.

 7. הוצא את הכונן הקשיח של המדפסת מאריזתו.

 8. חבר את הדיסק הקשיח ולאחר מכן חבר את כבל ממשק הדיסק הקשיח ללוח המערכת.

 9. חבר את המגן ולאחר מכן חבר את מכסה הגישה.

 10. חבר את מכסה המחבר.

 11. אם הסרת כיסוי מסנן, חבר את הכיסוי.

 12. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת כרטיס אופציונלי

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל.

 3. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את מכסה המחבר מגב המדפסת.

 4. אם יש כיסוי מסנן במדפסת, הסר את הכיסוי.

 5. הסר את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 6. הסר את מגן לוח המערכת.

 7. הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.
 8. דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

  הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.
 9. חבר את המגן ולאחר מכן חבר את מכסה הגישה.

 10. חבר את מכסה המחבר.

 11. אם הסרת כיסוי מסנן, חבר את הכיסוי.

 12. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת שרת הדפסה אלחוטית

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל.

 3. באמצעות המברג המאוחסן בדלת A, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקרים.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.
 4. הסר את מגן לוח המערכת.

 5. פתח את דלת הגישה ליציאה.

 6. הסר את מכסה חריץ האפשרויות.

  הערה: באמצעות מברג פיליפס, הסר את הבורג. הרם את המכסה והוצא אותו לחלוטין.
 7. הוצא את שרת ההדפסה האלחוטית מאריזתו והעביר אותו בחריץ האפשרויות.

 8. חבר את הברגים.

 9. חבר את שרת ההדפסה האלחוטית ללוח הבקרים.

 10. חבר מחדש את המגן ואז חבר מחדש את מכסה הגישה.

 11. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת מגש של 2 x‏ 500 גיליונות או 2500 גיליונות

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את המגש מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

 4. חבר את רגליות הייצוב למגש ואז הסר את המכסה הדביק.

 5. באמצעות ידיות הצד, ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש והורד את המדפסת למקומה.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
 6. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את מכסה המחבר מגב המדפסת.

 7. חבר את מחבר המגש למדפסת.

 8. פתח את מגשים 2 ו-3.

 9. אבטח את המגש למדפסת בעזרת תפסי הנעילה ותושבת המתכת.

  • חזית

  • גב

 10. סגור את המגשים ולאחר מכן חבר את מכסה המחבר.

 11. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.
 12. הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

בעת התקנת אפשרויות חומרה, פעל על-פי סדר ההתקנה הבא.

התקנת מגש של 3,000 גיליונות

הערה: המגש של 3,000 גיליונות נתמך רק כאשר מותקן המגש האופציונלי של 2‏ x‏ 500 או של 2500 גיליונות.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.
סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את המגש מאריזתו.

 4. באמצעות המברג שבדלת A, נתק את הכבל של המגש ל-2‏ x ‏500 גיליונות או ל- 2500 גיליונות מגב המדפסת.

 5. פתח את מגשים 2 ו-3.

 6. הסר את תושבת התמיכה ממתכת ואת תפס הנעילה כדי לאבטח את המגש המיועד ל-2‏ x‏ 500 גיליונות או ל-2500 גיליונות למדפסת.

  • חזית

  • גב

 7. סגור את המגשים.

 8. באמצעות ידיות הצד, הפרד את המדפסת מהמגש ל-2‏ x ‏500 גיליונות או ל-2500 גיליונות.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
 9. הסר את רגליות הייצוב מהמגש.

 10. הסר את המכסים הדביקים.

 11. פתח את המגש ואז הסר את מכסי המסילה ותושבת ההרכבה.

 12. חבר את תושבות ההרכבה הצדדיות אל המגש ואז הכנס את לוחית המוביל אל המסילה.

 13. חבר את המסילה ואז חבר את מכסי המסילה ותושבת ההרכבה.

 14. סגור את המגש.

 15. באמצעות ידיות הצד, ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש והורד את המדפסת למקומה.

 16. ישר את המגש ל-3000 גיליונות בקו אחד עם המדפסת ואז חבר את מוט ההרכבה.

 17. חיזוק את כבל המגש עם המלחצת.

 18. חבר את כבל המגש למדפסת.

 19. חבר את מכסה הכבל של המגש.

 20. הסט את המגש עד שייכנס למקומו בנקישה.

 21. חבר את רגליות הייצוב למדפסת.

 22. חבר את מגש ה-2 ‏x‏ 500 גיליונות או 2500 גיליונות למדפסת.

 23. פתח את מגשים 2 ו-3 ואז אבטח את מגש ה-2‏ x‏ 500 או 2500 גיליונות למדפסת באמצעות תפסי הנעילה והתומך מהמתכת.

  • חזית

  • גב

 24. סגור את המגשים.

 25. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.
 26. הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

בעת התקנת אפשרויות חומרה, פעל על-פי סדר ההתקנה הבא.

התקנת יחידת גימור סיכות

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את יחידת גימור הסיכות מאריזתה.

  הערה: הסר את התג אך שמור את הבורג לשימוש ב-שלב 11.
 4. הוצא את הסל הסטנדרטי.

 5. הסר את המכסה הדביק ולאחר מכן את מצמד הנייר.

 6. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את המכסים מחיישן מוביל הנייר ומהמסילה.

 7. הסר את מובילי הנייר.

 8. חבר את מכסה החיישן.

 9. הכנס את יחידת הגימור.

 10. אבטח את יחידת הגימור למדפסת.

  הערה: השתמש בבורג שהגיע עם יחידת הגימור.
 11. חבר את מכסה המסילה של יחידת הגימור.

  הערה: השתמש בברגים שהגיעו עם יחידת הגימור.
 12. הסר את מכסה המסנן.

  הערה: שלב זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
 13. חבר את כבל יחידת הגימור למדפסת.

 14. חבר מחדש את מכסה המסנן.

  הערה: שלב זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
 15. חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת.
 16. הדלק את המדפסת.

  הוסף את יחידת הגימור למנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

התקנת יחידת גימור סיכות, מחורר או יצירת חוברות

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הסר את מחזיק הפרסומים שבצד המדפסת או בגבה.

 4. הוצא את יחידת גימור הסיכות, המחורר או יצירת החוברות מאריזתה.

 5. הסר את הסל הסטנדרטי ולאחר מכן את מצמד הנייר.

 6. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את מובילי הנייר.

 7. הכנס את מוסיף הנייר.

  הערה: השתמש בברגים שהגיעו עם יחידת הגימור.
 8. חבר את יחידת הגימור למדפסת.

 9. הכנס את מחסנית הסיכות עד שהיא תינעל במקומה בנקישה .

 10. הסר את מכסה המסנן.

  הערה: שלב זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
 11. חבר את כבל יחידת הגימור למדפסת.

 12. חבר מחדש את מכסה המסנן.

  הערה: שלב זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
 13. חזק את החיבורים.

 14. הכנס את הסלים.

  הערות:

  • השתמש בברגים שהגיעו עם יחידת הגימור.
  • בעת הכנסת סל 2 הימנע מהזזת תושבת התמיכה.
  • סל 3 נתמך ביחידת גימור החוברות בלבד.
  התקנת סלים
 15. חבר את מחזיק הפרסומים ואז חבר את המלחצת.

  התקנת מחזיק הפרסומים והמלחצת
 16. חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת.
 17. הדלק את המדפסת.

  הוסף את יחידת הגימור למנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.