בעיות חומרים מתכלים

חומר מתכלה שאינו של Lexmark

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של  Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחווני החיים מיועדים לעבוד עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark ועשויים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסוי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לאשר את כל הסיכונים הללו ולהתקדם בשימוש בחומרים מתכלים או חלקים לא מקוריים במדפסת, לחץ בו-זמנית על הלחצנים X ו-# לחיצה ממושכת בת 15 שניות.

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark.

אם המדפסת אינה מדפיסה אחרי שלחצת לחיצה בת 15 שניות על X ו-# בו-זמנית, אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

  2. בחר את החלק או החומר המתכלה שברצונך לאפס ולאחר מכן בחר באפשרות Start (התחל).

  3. קרא את הודעת האזהרה ולאחר מכן בחר באפשרות Continue (המשך).

  4. לחץ על X ו-# בו-זמנית לחיצה ממושכת בת 15 שניות כדי לנקות את ההודעה.

  5. הערה: אם אינך מצליח לאפס את מוני השימוש בחומרים מתכלים, החזר את הפריט למקום הרכישה.

דרושה תחזוקה לסורק, השתמש בערכת מזין מסמכים אוטומטי

המדפסת זקוקה לתחזוקה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת http://support.lexmark.com או צור קשר עם נציג השירות שלך, ולאחר מכן דווח על ההודעה.