בעיות באפשרויות חומרה

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.


האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

הדפס את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים).


האם האפשרות הפנימית מופיעה בדף הגדרות התפריט?

עבור אל שלב 4.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק אם האפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקרה.

  1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

  2. ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת בחיבור הנכון בלוח הבקרה.

  3. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

    סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

  1. בדוק אם האפשרות הפנימית זמינה במנהל ההתקן של המדפסת.

    הערה: במקרה הצורך, הוסף את האפשרות הפנימית באופן ידני במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

  2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות: