בעיות שיגור פקס

לא ניתן לשגור או לקבל פקס

פעולה

כן

לא

שלב 1

תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה.


האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

ודא שהכבלים של הציוד הבא מחוברים היטב:

 • טלפון

 • שפופרת

 • משיבון


האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

האזן לצליל החיוג.

 • התקשר אל מספר הפקס כדי לבדוק אם הוא פועל כהלכה.

 • אם אתה משתמש בתכונת חיוג ללא הרמת השפופרת, הגבר את עוצמת הקול כדי לוודא שיש צליל חיוג.


האם אתה מצליח לשמוע צליל חיוג?

עבור אל שלב 5.

עבור לשלב 4.

שלב 4

בדוק את שקע הטלפון שבקיר.

 1. חבר את הטלפון האנלוגי ישירות לשקע שבקיר.

 2. האזן לצליל החיוג.

 3. אם אינך שומע צליל חיוג, השתמש בכבל טלפון אחר.

 4. אם עדיין אינך שומע צליל חיוג, חבר את הטלפון האנלוגי לשקע אחר בקיר.

 5. אם אתה שומע צליל חיוג, חבר את המדפסת לשקע זה בקיר.


האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בדוק אם המדפסת מחוברת לשירות טלפון אנלוגי או למחבר הדיגיטלי הנכון.

 • אם אתה משתמש ברשת דיגיטלית לשירותים משולבים (Integrated Services for Digital Network, ISDN), בתחבר ליציאת טלפון אנלוגי של מתאם ISDN. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק ה-ISDN.

 • אם אתה משתמש ב-DSL, חבר מסנן DSL או נתב התומך בשימוש אנלוגי. לקבלת מידע נוסף פנה לספק ה-DSL.

 • אם אתה משתמש בשירות טלפון מסוג מרכזת פרטית (private branch exchange‏, PBX), ודא שאתה מתחבר לחיבור אנלוגי ב-PBX. אם לא קיים חיבור כזה, שקול התקנת קו טלפון אנלוגי עבור מכשיר הפקס.


האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 6.

שלב 6

נתק זמנית ציוד אחר ובטל את זמינותם של שירותי טלפון אחרים.

 1. נתק ציוד אחר (למשל משיבונים, מחשבים, מודמים או מפצלי קווי טלפון) המחובר בין המדפסת וקו הטלפון.

 2. בטל את תכונות השיחה הממתינה והתא הקולי. לקבלת מידע נוסף פנה לחברת הטלפונים.


האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 7.

שלב 7

סרוק את המסמך המקורי עמוד אחד בכל פעם.

 1. חייג את מספר הפקס.

 2. סרוק את המסמך.


האם אתה מצליח לשגר או לקבל פקס?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


ניתן לקבל אך לא לשגר הודעות פקס

פעולה

כן

לא

שלב 1

טען מסמך מקור באופן הנכון במגש ה-ADF או על משטח הזכוכית של הסורק.


האם ניתן לשגר פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

הגדר כנדרש את מספר החיוג המקוצר.

 • בדוק אם מספר החיוג המקוצר הוגדר עבור מספר הטלפון שברצונך לחייג אליו.

 • חייג את מספר הטלפון ידנית.


האם ניתן לשגר פקסים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


ניתן לשלוח אך לא לקבל פקסים

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

ודא שמקור הנייר אינו ריק.


האם ניתן לקבל פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק את הגדרות עיכוב מניית הצלצולים.

בלוח הבקרה גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרת פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Rings to Answer (צלצולים עד למענה).


האם ניתן לקבל פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

אם המדפסת מדפיסה עמודים ריקים, ראה דפים ריקים או לבנים.


האם ניתן לקבל פקסים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


איכות הדפסת פקס ירודה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

ודא שאין פגמים באיכות ההדפסה.

 1. בלוח הבקרה, גע ב-Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה).

 2. תקן את כל הפגמים באיכות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה איכות הדפסה ירודה.


האם איכות הפקס מספקת?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

האט את מהירות השידור של פקס נכנס.

 1. בלוח הבקרה גע ב-Settings (הגדרות) > Fax > (פקס) Fax Setup (הגדרות פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Admin Controls (בקרות מנהל מערכת).

 2. בתפריט Max Speed (מהירות מרבית), בחר מהירות שידור נמוכה יותר.


האם איכות הפקס מספקת?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.