Forstå skrivermeldingene

Liste over status- og feilmeldinger

Gå til USB etter skanning

En USB-stasjon ble satt inn i skriveren mens skriveren skannet. Trykk på 1 på tastaturet for å åpne stasjonen etter skanning, eller trykk på 2 for å ignorere USB-stasjonen.

Gå til USB nå

En USB-stasjon ble satt inn i skriveren mens skriveren konfigurerte en jobb (kopi, faks, e-post eller FTP) eller mens du brukte menyene. Trykk på 1 på tastaturet for å frigjøre jobbressursene og gå direkte til USB-stasjonen, eller trykk på 2 for å ignorere USB-stasjonen og gå tilbake til jobben som konfigureres.

Opptatt

Vent til meldingen forsvinner.

Kalibrerer

Vent til meldingen forsvinner.

Call complete (Anrop fullført)

Et faksanrop er fullført. Vent til meldingen forsvinner.

Avbryt ikke tilgjengelig

Vent til meldingen forsvinner.

Avbryter

Vent til meldingen forsvinner.

Kontroller konfig-ID

Skriverens konfigurasjons-ID er ugyldig. Kontakt brukerstøtte.

Klokkebatteri

Sanntidsklokken i skriveren har et batteri som ikke fungerer som det skal. Denne meldingen vises til batteriet i sanntidsklokken skiftes ut.

Lukk dekselet

Lukk øvre og nedre deksel.

<farge> snart tom

Bytt tonerkassetten, og vent til beskjeden blir borte.

Dialing (Ringer)

Et faksnummer ringes opp. Hvis nummeret er for langt til å få plass på skjermen, vises bare ordet Dialing (Ringer). Vent til meldingen forsvinner.

IKKE RØR

Skriveren mottar en kode for å oppdatere en fil. Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel – mulig skade: Ikke slå av eller rør skriveren mens denne meldingen vises på skjermen.

Faks fullført

En sendt eller mottatt faks er fullført. Vent til meldingen forsvinner.

Fax failed (Faks ikke sendt)

Faksen ble ikke sendt. Vent til meldingen forsvinner.

Sletter buffer

Vent til meldingen forsvinner.

Filen er skadet

En fil med gyldig filtype er registrert, men den faktiske filtypen svarer ikke til den registrerte filtypen, eller filen er skadet.

Heksadesimale verdier

Skriveren er i heksadesimal modus.

Når Heksadesimale verdier er valgt, blir alle data som sendes til skriveren, skrevet ut som heksadesimale verdier med tilhørende tegn. Dette skal hjelpe til med å isolere årsaken til et utskriftsproblem.

Merk: Kontrollkoder blir ikke utført.

Du kan gå ut av funksjonen Heksadesimale verdier ved å slå av skriveren, vente i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen.

Bildebehandlingssett

Skift ut bildebehandlingssettet, og trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften

Innkommende anrop

Denne meldingen vises når du bruker manuell faksmodus. Trykk på for å skrive ut en sort faks eller på for å skrive ut en faks i farger.

Sett inn skuff <x>

Sett den angitte skuffen inn i skriveren.

Ugyldig motorstyringskode

Motorstyringskoden er ugyldig. Kontakt brukerstøtte.

Ugyldig nettverkskode

Nettverkskoden er ugyldig. Kontakt brukerstøtte.

LDAP-tilkoblingsfeil

Informasjon om LDAP-server foreligger, men skriveren kan ikke kommunisere med serveren, eller kommunikasjonen ble avbrutt før søkeresultatene ble returnert.

Line busy (Opptatt)

Et faksnummer er oppringt, men fakslinjen er opptatt. Vent til meldingen forsvinner.

Fyll <kilde> med <x>

Prøv ett eller flere av følgende:

Fyll enkeltarkmateren med <x>

Prøv ett eller flere av følgende:

Vedlikehold

Skriveren trenger vedlikehold. Ring etter service.

Minnet er fullt, kan ikke sende fakser

Skriverns faksminne er fullt. Trykk på for å fjerne meldingen og avbryte faksen.

Menyer deaktivert

Skrivermenyene er deaktivert. Du kan ikke endre skriverinnstillingene fra kontrollpanelet på skriveren. Kontakt systemansvarlig for å få hjelp.

Merk: Du kan avbryte en utskriftsjobb selv om menyene er deaktivert.

Ingen analog telefonlinje

Skriveren finner ingen analog telefonlinje, så faksen deaktiveres. Koble skriveren til en analog telefonlinje.

No answer (ikke noe svar)

Et faksnummer er oppringt, men det opprettes ikke kontakt. Vent til meldingen forsvinner.

No dial tone (Ingen summetone)

Det er ingen summetone på skriveren. Vent til meldingen forsvinner.

Ingen gjenkjente filtyper

Enten finnes det ingen lagrede filer på USB-stasjonen, eller så støttes ikke de lagrede filene. Konverter filer til en av de følgende støttede filtypene: PDF, GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG, TIFF, TIF, PCX eller DCX.

Varsel når fotoledersett snart er oppbrukt

Dette er den siste advarselen for fotoledersettet. Fotolederen er snart oppbrukt.Skriveren fortsetter å skrive ut dersom verdien for Kassettalarm ikke blir endret i skriverens kontrollpanel, eller blir satt til På fra siden Varsel om rekvisita i den innebygde webserveren.

Dersom innstillingen er satt til På, vil skriveren stoppe utskriften. Trykk på for å velge Fortsett. Skriveren vil fortsette å skrive ut til fotoledersettet er helt oppbrukt. Når fotoledersettet er oppbrukt, må det byttes ut.

Telefonen er i bruk

Telefonen som er koblet til skriveren, er i bruk, eller telefonrøret er ikke lagt ordentlig på.

 1. Legg telefonrøret ordentlig på.

 2. Trykk på for å sende en sort faks eller på for å sende en fargefaks.

 3. Angi faksnummeret.

Bildet er for stort

Fotoet som ble sendt til skriveren, er større enn gjeldende papirstørrelse. Trykk på pilknappene til Fotostørrelse som passer best overens eller Tilpass til side vises. Trykk deretter på .

Strømsparer

Skriveren sparer strøm mens den venter på neste utskriftsjobb.

Feil under utskrift

En jobb som ble sendt fra en USB-stasjon ble ikke mottatt. Vent til meldingen blir borte, og prøv så å sende jobben på nytt.

Programmeringskode

Skriveren mottar en fil som er en kodeoppdatering. Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel – mulig skade: Ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises på skjermen.

Leser data

En PictBridge-aktivert enhet er koblet til, og skriveren leser data fra enheten. Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel – mulig skade: Ikke fjern enheten eller slå av skriveren mens Leser data vises på skjermen.

Lesefeil (fjern stasjon)

Det oppstod en feil mens skriveren var i ferd med å lese informasjon fra en USB-stasjon. USB-stasjonen må kobles fra skriveren for at meldingen skal forsvinne.

Klar

Skriveren er klar til å motta utskriftsjobber.

Motta pXX

Skriveren mottar en faks. pXX er antall sider som mottas. Vent til meldingen forsvinner.

Legg inn utskrevne sider i skuff <x>

Remote Management Active (Fjernadministrasjon aktiv)

Skriveren er offline mens den konfigurerer innstillinger. Vent til meldingen forsvinner.

Fjerne originaldokumenter fra den automatiske dokukmentmateren

Fjern papiret fra den automatiske dokumentmateren for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Fjern emballasjen

Kontroller og fjern eventuell emballasjematerialer fra tonerkassettene.

Fjern papir fra standard utskuff

Fjern papirbunken fra standardutskuffen.

Bytt <farge> tonerkassett

Skift tonerkassett, og trykk deretter på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Skift fotoleder

Dette er den tidlige advarselen for fotoledersettet. Skriveren vil fortsette å skrive ut dersom verdien for Kassettalarm er endret i skriverens kontrollpanel, eller er satt til På fra siden Rekvisitavarsler i den innebygde webserveren.

Dersom innstillingen er satt til På, vil skriveren slutte å skrive ut. Trykk på for å velge Fortsett og fortsette utskriftsjobben.

Når meldingen Fotoledersett snart oppbrukt vises, bør du bestille et nytt fotoledersett.

For langt skannedokument

Skannejobben overskrider det maksimale antallet sider. Trykk på og deretter på for å avbryte utskriften og fjerne meldingen.

Skanning til USB mislyktes

Et forsøk på å opprette en fil på USB-stasjonen mislyktes.

Prøv ett eller flere av følgende:

Scanner ADF Cover Open (Dekselet på skannerens automatiske dokumentmater er åpent)

Dekselet på den automatiske dokumentmateren er åpent. Meldingen forsvinner når dekselet lukkes.

Sende pXX

Skriveren sender en faks. pXX er antall mottatte sider. Vent til meldingen forsvinner.

Standardutskuff full

Tøm standardutskuffen for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Tray <x> Empty (Skuff <x> tom)

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Lite papir i skuff <x>

Vent til skriveren har avsluttet utskriften, og fyll papirskuffen eller en annen papirkilde med riktig papirtype og -størrelse.

Tray <x> Missing (Skuff <x> mangler)

Sett den angitte skuffen inn i skriveren.

Uegnet USB-enhet, må fjernes

Fjern USB-enheten som ikke ble gjenkjent.

Uegnet USB-hub, må fjernes

Fjern USB-huben som ikke ble gjenkjent.

Uegnet modus

Fjern kameraet, og bytt deretter til PictBridge-modus. Koble til kameraet på nytt.

USB-stasjonen er deaktivert

En USB-stasjon ble satt inn i skriveren, og porten er deaktivert. Kontakt kundestøtte.

Skrive ut ved hjelp av kamerakontroller

Et PictBridge-kompatibelt kamera som gjenkjennes er koblet til skriveren.

Venter

Skriveren har mottatt utskriftsdata, men venter på en kommando om en avsluttet jobb, en fremmatingskommando eller flere data.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Venter. For mange hendelser

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel – mulig skade: Ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises på skjermen.

30.yy <farge> tonerkassett mangler

Sett inn den manglende tonerkassetten for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

31.yy Defekt <farge> kassett

Bytt den defekte tonerkassetten med en ny.

31 Defekt bildesett

Skift ut bildebehandlingssettet.

32.yy Bytt uegnet <farge> tonerkassett

Bytt den uegnede tonerkassetten med en ny.

34 Papiret er for kort

Innstillingen for papirstørrelse samsvarer ikke med lengden på papire som ble matet inn i skriveren.

Prøv ett eller flere av følgende:

35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Ressurssparing

Det er ikke nok minne på skriveren til å lagre innstillingene. Installer mer minne, eller trykk på hvis du vil deaktivere Lagre ressurser og fortsette utskriften.

37 Ikke nok minne til å sortere jobb

Skriveren skriver ut de sidene som stod i køen før sorteringsbeskjeden, og sorterer resten av utskriftsjobben.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

38 Minnet er fullt

Skriveren har ikke nok ledig minne til å fortsette utskriften. Du kan ikke trykke på på grunn av dette.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

39 For komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut

Siden er for komplisert til at den kan skrives ut. Trykk på , og deretter på for å avbryte utskriften.

40 <farge> ugyldig påfylt, bytt tonerkassett

Bytt den brukte tonerkassetten med en ny.

50 Feil ved PPDS-skrift

Skriveren har oppdaget en skriftfeil fordi en angitt skrift kanskje ikke er installert.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

51 Oppdaget defekt flash

Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

52 Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

53 Oppdaget uformatert flash

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

54 Programvarefeil i nettverk <x>

Skriveren oppdager at en nettverksport er installert, men kan ikke kommunisere med den.. Skriveren deaktiverer all kommunikasjon til det tilknyttede nettverksinterfacet.

Prøv ett eller flere av følgende:

56 Standard USB-port deaktivert

Prøv ett eller flere av følgende:

58 For mange flash-minnekort installert

For mange flash-minnekort (tilvalg) eller firmware-kort (tilvalg) er installert i skriveren.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

58 For mange skuffer tilkoblet

 1. Slå av skriveren.

 2. Trekk ut strømledningen.

 3. Fjern de ekstra skuffene.

 4. Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.

 5. Slå på skriveren igjen.

58 Konfigurasjonsfeil for inngang

 1. Slå av skriveren.

 2. Trekk ut strømledningen.

 3. Ta ut tilleggsskuffene og konfigurer dem på nytt.

  Merk: Dersom du installerer både tilleggsskuffen for 550 ark og duoskuffen for 650 ark, må tilleggsskuffen for 550 ark alltid installeres som første skuff (konfigureres fra bunnen og opp).
 4. Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.

 5. Slå på skriveren igjen.

59 Skuff <x> ikke kompatibel

Bare tilbehør spesielt utviklet for denne skriveren støttes.

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

82 Bytt toneroppsamlingsflaske

Bytt toneroppsamlingsflaske. Se Bytte oppsamlingsflasken for toner hvis du ønsker mer informasjon.

82.yy Toneroppsamlingsflaske mangler

Skift toneroppsamlingsflasken, og trykk deretter på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

88.yy <farge> Kassett snart tom

Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

88.yy Bytt <farge> tonerkassett

Bytt tonerkassetten.

150 filer vises

USB-stasjonen inneholder mer enn 150 filer, men bare 150 filer vises.

200.yy Papirstopp <områdenavn>

 1. Fjern alt papir fra hele papirbanen.

 2. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

201.yy Papirstopp <områdenavn>

 1. Fjern alt papir fra hele papirbanen.

 2. Fjern det stoppede papiret før fikseringsenheten.

 3. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

202.yy Papirstopp <områdenavn>

 1. Fjern alt papir fra hele papirbanen.

 2. Fjern det stoppede papiret fra fikseringsenheten.

 3. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

230.yy Papirstopp <områdenavn>

 1. Fjern alt papir fra hele papirbanen.

 2. Åpne dekselet foran, og ta ut det fastkjørte papiret.

 3. Lukk frontdekselet.

 4. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Merk: Når det er mer enn en papirstopp, viser meldingen antall sider som er fastkjørt.

235 Papirstopp sjekk dupleks

En ustøttet papirstørrelser har ført til papirstopp i dupleksenheten

 1. Åpne frontdekselet.

 2. Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet.

 3. Legg riktig papirstørrelse i skuffen.

 4. Trykk på for å fortsette utskriften.

24x Papirstopp, sjekk skuff <x>

 1. Trekk skuffen ut.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

 3. Sett inn skuffen.

Når alt det fastkjørte papiret er fjernet, fortsetter utskriften.

Merk: Når det er mer enn en papirstopp, viser meldingen antall sider som er fastkjørt.

250.yy Papirstopp <områdenavn>

 1. Fjern alt papir fra hele papirbanen.

 2. Åpne dekselet foran, og ta ut det fastkjørte papiret.

 3. Hold dekselet på fikseringsenheten nede, og fjern deretter det fastkjørte papiret fra fikseringsenheten.

 4. Lukk dekselet på fikseringsenheten, og lukk deretter dekselet foran.

 5. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

290–292 Papirstopp i den automatiske dokumentmateren under skanning

Én eller flere sider mates ikke ordentlig fra skanneren gjennom den automatiske dokumentmateren.

 1. Fjern alle sider fra den automatiske dokumentmateren.

  Merk: Meldingen forsvinner når sidene fjernes fra den automatiske dokumentmateren.
 2. Bøy og luft sidene.

 3. Legg sidene i den automatiske dokumentmateren.

 4. Juster papirførerne i den automatiske dokumentmateren.

 5. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å starte en jobb med bare sort eller på for å starte en jobb i farger.

293 Papir mangler

Skanneren ble bedt om å skanne ved hjelp av ADM-en, men det er ikke papir i ADM-en.

Merk: Meldingen forsvinner når sidene legges i den automatiske dokumentmateren.
 1. Bøy og luft sidene.

 2. Legg sidene i den automatiske dokumentmateren.

 3. Juster papirførerne i den automatiske dokumentmateren.

 4. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å starte en jobb med bare sort eller på for å starte en jobb i farger.

293.02 Deksel på planskanner åpent

Lukk skannerdekselet.

294 Papirstopp i ADM

Denne papirstoppen kan også identifiseres som 294.04 Papirstopp – duplekssensor Av, 294.05 Papirstopp – skannesensor Av eller 294.06 Papirstopp \\\. Slik fjerner du denne papirstoppen:

 1. Fjern alle sider fra den automatiske dokumentmateren.

  Merk: Meldingen forsvinner når sidene fjernes fra den automatiske dokumentmateren.
 2. Bøy og luft sidene.

 3. Legg sidene i den automatiske dokumentmateren.

 4. Juster papirførerne i den automatiske dokumentmateren.

 5. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å starte en jobb med bare sort eller på for å starte en jobb i farger.

840.01 Skanner deaktivert

Denne beskjeden indikerer at skanneren har blitt deaktivert av systemansvarlig.

840.02 Skanneren ble deaktivert automatisk

Denne meldingen angir at skriveren identifiserte et problem med skanneren og deaktiverte den automatisk.

 1. Fjern alle sidene fra den automatiske dokumentmateren.

 2. Slå av skriveren.

 3. Vent i 15 sekunder og slå deretter på skriveren.

 4. Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren

 5. Trykk på for å starte en jobb med bare sort farge eller på for å starte en jobb i farger.

 6. Merk: Hvis meldingen ikke forsvinner når du slår skriveren av og deretter på igjen, kontakter du nettverksansvarlig.

940.01

Trykk den cyan tonerkassetten ned, for å kontrollere at den er installert på riktig måte. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen

941.01

Trykk den magenta tonerkassetten ned, for å kontrollere at den er installert på riktig måte. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen

942.01

Trykk den gule tonerkassetten ned, for å kontrollere at den er installert på riktig måte. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen

943.01

Trykk den sorte tonerkassetten ned, for å kontrollere at den er installert på riktig måte. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen

940.02

Den cyan tonerkassetten trenger vedlikehold. Ring etter service.

941.02

Den magenta tonerkassetten trenger vedlikehold. Ring etter service.

942.02

Den gule tonerkassetten trenger vedlikehold. Ring etter service.

943.02

Den sorte tonerkassetten trenger vedlikehold. Ring etter service.

900-999 Service <melding>

 1. Slå av skriveren.

 2. Trekk ut strømledningen.

 3. Sjekk alle kabeltilkoblinger.

 4. Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.

 5. Slå på skriveren igjen.

Hvis servicemeldingen vises igjen, kan du kontakte brukerstøtte og rapportere meldingen.