X65x Series

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

תצורות מדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

פונקציות בסיסיות של הסורק

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

חיבור כבלים

אימות הגדרות המדפסת

הגדרת תוכנת המדפסת

הגדרת הדפסה אלחוטית

התקנת המדפסת ברשת Ethernet

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה לרשת

הגדרת הדפסה טורית

הגדרת המדפסת לפקס

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

טעינת מגש רגיל או אופציונלי של 250 או 550 גיליונות

טעינת מגש של 2000 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

טעינת מזין המעטפות

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה על מדיה מיוחדת

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

העתקת תצלומים

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הפסקת משימה

הוספת מידע על העתקים

ביטול משימת העתקה

הבנת מסכי ואפשרויות העתקה

שיפור איכות העתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הכנה לשליחת דואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שליחת מסמך בדואר אקלטרוני

התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות דואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

שיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

שימוש בקיצורי דרך ופנקס הטלפונים

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות פקס

שיפור איכות פקס

הפסקת והעברת פקסים

סריקה לכתובת FTP

סריקה לכתובת FTP

יצירת קיצורי דרך

הבנת אפשרויות FTP

שיפור איכות FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

סריקה למחשב

סריקה לכונן הבזק

הבנת אפשרויות פרופיל סריקה

שיפור איכות סריקה

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות

הבנת מספרי ומיקומי חסימות

חסימות נייר 200 ו- 201

202 חסימת נייר

230-239 חסימות נייר

240-249 חסימות נייר

250 חסימת נייר

260 חסימת נייר

270-279 חסימות נייר

280-282 חסימות נייר

283 חסימות סיכות

290-294 חסימות נייר

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Paper (נייר)

תפריט 'דוחות'

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט 'עזרה'

הבנת הודעות המדפסת

רשימת הודעות מצב והודעות שגיאה

תחזוקת המדפסת

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

התאמת רישום סורק

אחסון חומרים מתכלים

חיסכון בחומרים מתכלים

בדיקת המצב של חומרים מתכלים

הזמנת חומרים מתכלים

מיחזור מוצרי Lexmark

העברת המדפסת

תמיכה מנהלתית

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

בדיקת מצב ההתקן

הגדרת התראות דוא"ל

הצגת דוחות

כוונון בהירות הצג

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

שרת האינטרנט המוטבע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

השלכת מוצרים

הודעה לגבי סוללה

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הצהרת כספית

מידע על טמפרטורה

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה לתאימות אלקטרומגנטית

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Patent acknowledgment