X746x, X748x

מידע על בטיחות

למד אודות המדפסת

חיפוש מידע אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת

תצורות מדפסת

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרה ושימוש ביישומי מסך הבית

גישה לשרת האינטרנט המובנה

הצגה או הסתרה של סמלים במסך הבית

הפעלת יישומי מסך הבית

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

הגדרות מדפסת נוספות

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

אימות הגדרת המדפסת

טעינת נייר ומדיה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגש סטנדרטי או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות

טעינת המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות שמיועד למדיה מיוחדת

טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור וביטול קישור מגשים

קווים מנחים לנייר ולמדיה מיוחדת

הנחיות לנייר

גדלים, סוגים ומשקלים נתמכים של נייר

הדפסה

הדפסת טפסים

הדפסת מסמך

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות

הדפסת דפי מידע

הדפסה על מדיה מיוחדת

ביטול עבודת הדפסה

העתקה

הכנת העתקים

העתקת תצלומים מסרט

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת מידע על העתקים

ביטול עבודת העתקה

הבנת מסכי ואפשרויות ההעתקה

דואר אלקטרוני

הכנות לדוא"ל

יצירת קיצור דרך לדוא"ל

שליחת מסמך בדוא"ל

התאמה אישית של הגדרות דוא"ל

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

פקס

הכנת המדפסת לשיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

שיגור פקס

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות הפקס

החזקה והעברה של פקסים

סריקה

שימוש בסריקה לרשת

סריקה לכתובת FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט חומרים מתכלים

תפריט נייר

תפריט דוחות

תפריט רשת/יציאות

תפריט אבטחה

תפריט הגדרות

תפריט Help (עזרה)

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון בנייר ובטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

אבטחת המדפסת

נעילת לוח המערכת

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי חלקי המדפסת

בדיקת מצב החומרים המתכלים והחלקים

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

אחסון חומרים מתכלים

החלפת חלקים וחומרים מתכלים

איפוס מונה התחזוקה

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

בדיקת התצוגה הווירטואלית

הצגת דוחות

הגדרת התראות דוא"ל

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

הבנת מספרי החסימות ומיקומן

200-201 חסימות נייר

202-203 חסימות נייר

24x חסימת נייר

250 חסימת נייר

2y.xx חסימות נייר

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

פתרון בעיות של אפשרויות

פתרון בעיות הזנת נייר

פתרון בעיות של איכות הדפסה

פתרון בעיות של איכות צבע

שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

יצירת עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע מוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

השלכת מוצרים

נתוני טמפרטורה

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement