การพิมพ์

  การพิมพ์เอกสาร

  การพิมพ์ภาพถ่าย

  การพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบ

  การพิมพ์โครงการอื่นๆ


การพิมพ์เอกสาร

 1. ป้อนกระดาษ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การป้อนกระดาษเข้าในที่พักกระดาษ
 2. เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิกที่ File (ไฟล์)  Print (พิมพ์)

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

 1. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (การติดตั้ง) แล้วเลือกเมนู “I Want To” (ฉันต้องการจะ) เพื่อเลือกตัวช่วยพิมพ์สำหรับโครงงาน เช่น การพิมพ์ซองจดหมายหรือป้ายประกาศ
 2. จากตัวช่วย ให้คลิกที่ OK (ตกลง)
 3. จาก Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) ให้คลิกที่ OK (ตกลง)
 4. จากกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิกที่ Print (พิมพ์)

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

 1. เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิกที่ File (ไฟล์)  Print (พิมพ์)
 2. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (การติดตั้ง)เพื่อกำหนดลักษณะการตั้งค่าการพิมพ์

กรอบโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) จะปรากฏขึ้น

 1. คลิกแถบใดแถบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์

หมายเหตุ: หากต้องการทราบคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแถบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) โปรดดูที่ แถบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์)

 1. หลังทำการเปลี่ยนแปลงใน Print Properties (คุณสมบัติพิมพ์) แล้ว ให้คลิกที่ OK (ตกลง) ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อกลับสู่กรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์)
 2. คลิกที่ OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้น

การพิมพ์ภาพถ่าย

 1. ป้อนกระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หันเข้าหาท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การป้อนวัสดุพิมพ์แบบพิเศษ
 2. เมื่อเปิดภาพถ่ายแล้ว ให้คลิกที่ File  (ไฟล์) Print (พิมพ์)
 3. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (การติดตั้ง)เพื่อกำหนดลักษณะการตั้งค่าการพิมพ์

กรอบโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: หากท่านกำลังใช้งาน Lexmark Photo Editor ให้เลือก View All Printer Settings (ดูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมด) เพื่อดู Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์)

 1. จากแถบ Quality/Copies (คุณภาพ/สำเนา) ให้เลือก Photo (ภาพถ่าย)
 2. เลือกชนิดกระดาษจากเมนูแบบ drop-down ในส่วน Paper Type (ชนิดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากต้องการพิมพ์ภาพถ่าย ควรใช้กระดาษภาพถ่าย/กระดาษมัน หรือกระดาษเคลือบ

 1. เลือกขนาดกระดาษและแนวการพิมพ์ภาพถ่ายในแถบ Paper Setup (ตั้งค่ากระดาษ)
 2. เลือกการจัดวางภาพถ่ายในแถบ Print Layout (การจัดวางหน้า)
 3. เมื่อกำหนดลักษณะภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ OK (ตกลง)
 4. คลิกที่ OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้น

การพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบ

 1. ป้อนกระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หันเข้าหาท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การป้อนวัสดุพิมพ์แบบพิเศษ
 2. เปิดใช้งาน All-In-One Center หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้ Lexmark All-In-One Center
 3. คลิกที่แถบ Saved Images (ภาพที่บันทึกไว้)
 4. จากส่วน Creative Tasks (งานสร้างสรรค์ต่างๆ) ให้เลือก Print an album page with various photo sizes (พิมพ์หน้าอัลบั้มโดยมีภาพถ่ายหลายขนาด)
 5. คลิกที่ Change the category of layouts listed above (เปลี่ยนหมวดของการจัดวางหน้าในรายการข้างต้น)
 6. จากกล่อง Selected Layouts (การจัดวางหน้าที่เลือก) ให้เลือก Only Borderless (แบบไร้ขอบเท่านั้น)
 7. คลิกที่ OK (ตกลง)
 8. เลือกขนาดกระดาษสำหรับภาพถ่าย
 9. จาก Page Layout (การจัดวางหน้า) ให้เลือกการจัดวางหน้า
 10. ลากภาพถ่ายไว้บนหน้า
 11. คลิกที่ Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
 12. เลือกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
 13. จากเมนู “Quality” (คุณภาพ) แบบ drop-down ให้เลือก Photo (ภาพถ่าย) และคลิกที่ OK (ตกลง)
 14. คลิกที่ Print Now (พิมพ์ทันที)

การพิมพ์โครงการอื่นๆ

เมนู “I Want To” (ฉันต้องการจะ) จะมีตัวช่วยสำหรับการสร้างโครงการ ท่านสามารถพิมพ์ภาพถ่าย, พิมพ์ลงบนซองจดหมาย, พิมพ์ป้ายประกาศ, พิมพ์โปสเตอร์, สร้างสมุดเล่มเล็ก หรือพิมพ์บัตรอวยพร

 1. เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิกที่ File (ไฟล์)  Print (พิมพ์)
 2. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (การติดตั้ง)เพื่อกำหนดลักษณะการตั้งค่าการพิมพ์

กรอบโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับเมนู "I Want To" (ฉันต้องการจะ)

 1. เลือกโครงการใดโครงการหนึ่งที่มีอยู่ หรือคลิกที่ ดูความคิดสร้างสรรค์ในการพิมพ์อื่นๆ
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์