การแก้ไขปัญหา

  การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

  การแก้ไขปัญหากระดาษติดขัดและการป้อนไม่ถูกต้อง

  การแก้ไขปัญหาการพิมพ์

  การแก้ไขปัญหาการสแกนและการทำสำเนา

  การแก้ไขปัญหาตามข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

หากเครื่อง All-In-One เกิดปัญหา เนื้อหาในส่วนนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน เลือกหมวดหมู่ที่อธิบายชนิดของปัญหาที่ท่านประสบได้ดีที่สุดจากรายการต่อไปนี้ พลิกไปยังหน้าที่แสดงในรายการ แล้วใช้ตารางเพื่อดูวิธีการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้น


การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

อาการ

วิธีแก้ไข

สัญญาณไฟ Power (เปิด/ปิด) ไม่สว่างขึ้น

 1. ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วถอดสายไฟออกจากเครื่อง All-In-One
 2. เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟของเครื่อง All-In-One จนสุด
 3. เสียบสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใช้เชื่อมต่อและทำงานได้
 4. หากไฟสัญญาณปุ่ม ไม่สว่างขึ้น ให้กดปุ่ม

ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้

หากซอฟต์แวร์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใส่แผ่นซีดีเข้าในเครื่อง:

 1. ปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เปิดไว้ทั้งหมด
 2. ระงับใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสชั่วคราว
 3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน My Computer

สำหรับ Windows XP ให้คลิกที่ Start เพื่อใช้ไอคอน My Computer

 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD-ROM drive
 2. หากจำเป็น ให้ดับเบิลคลิกที่ setup.exe
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ:   หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเปิดใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอีกครั้ง

สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

 • Windows 98/Me
 • Windows 2000
 • Windows XP
 1. นำแผ่นซีดีซอฟต์แวร์ออก
 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 4. เมื่อหน้าจอเดสก์ทอปปรากฏขึ้น ให้ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์อีกครั้ง
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้

 1. ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB ชำรุดเสียหายหรือไม่
 2. เสียบปลายด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของสายเคเบิล USB เข้าในพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แน่น พอร์ต USB จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ USB กำกับอยู่
 3. เสียบปลายด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของสายเคเบิล USB เข้าในด้านหลังเครื่อง All-In-One ให้แน่น

หากเครื่อง All-In-One เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์อื่น:

 1. ให้ถอดสายเคเบิล USB ออกจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฮับ USB หรือกล่องสลับสาย
 2. ต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่อง All-In-One และเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

เครื่องไม่พิมพ์เอกสาร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One ได้รับการตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐานและไม่ได้ถูกระงับใช้หรือหยุดการทำงานชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบสถานะเครื่อง All-In-One

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลอกเทปออกจากกลักหมึกพิมพ์ และติดตั้งกลักหมึกพิมพ์ไว้อย่างถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์

การลบและติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

หากซอฟต์แวร์ของเครื่อง All-In-One ไม่ทำงาน หรือหากข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลปรากฏขึ้น ท่านอาจต้องลบซอฟต์แวร์ออก และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่อง All-In-One ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ก่อนจะติดตั้งอีกครั้ง ให้ปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จากเดสก์ทอป ให้คลิกที่ Start  Programs  Lexmark 2300 Series  Uninstall
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อลบซอฟต์แวร์ All-In-One
 3. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 4. คลิก Cancel (ยกเลิก) ที่หน้าจอ Add New Hardware ทั้งหมด
 5. นำซีดีซอฟต์แวร์ออก และใส่ซีดีอีกครั้ง

หากหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์ All-In-One ไม่ปรากฏขึ้น

 1. จากเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer

สำหรับ Windows XP ให้คลิกที่ Start เพื่อใช้ไอคอน My Computer

 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD-ROM drive หากจำเป็น ให้ดับเบิลคลิกที่ setup.exe
 2. เมื่อหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์ All-In-One ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Install (ติดตั้ง) หรือ Install Now (ติดตั้งทันที)
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหากระดาษติดขัดและการป้อนไม่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันกระดาษติดขัดและการป้อนไม่ถูกต้อง:


การแก้ไขปัญหาการพิมพ์

อาการ

วิธีแก้ไข

ข้อความและภาพที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพต่ำ ซึ่งรวมถึง:

 • พิมพ์ออกมาเป็นหน้าว่าง
 • สีไม่ถูกต้อง
 • ตัวอักษรขาดหายไป
 • งานพิมพ์มีสีซีดจาง
 • งานพิมพ์มีสีเข้ม
 • เส้นบิดเบี้ยว
 • มีรอยเลอะ
 • มีเส้นแตก
 • มีตัวอักขระที่ไม่ถูกต้อง
 • มีเส้นสีขาวในงานพิมพ์

 

 

หากท่านกำลังใช้คุณสมบัติการสแกนหรือการทำสำเนา โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหาการสแกนและการทำสำเนา

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์ และหากจำเป็น ให้ติดตั้งกลักหมึกพิมพ์กลักใหม่

โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

เมื่อใช้วัสดุพิมพ์ต่อไปนี้ ให้นำแผ่นเอกสารออกทันทีหลังจากพิมพ์เสร็จและปล่อยให้แห้งก่อนซ้อนกัน เพื่อป้องกันหมึกเลอะ:

 • เอกสารที่มีภาพกราฟิกหรือรูปภาพ
 • กระดาษภาพถ่าย
 • กระดาษเคลือบหรือกระดาษมัน
 • แผ่นใส
 • กระดาษถ่ายเทภาพด้วยความร้อน

หมายเหตุ:   แผ่นใสอาจต้องใช้เวลาถึง 15 นาทีเพื่อให้หมึกแห้ง

ใช้กระดาษคุณภาพสูงหรือวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ ในการพิมพ์ภาพถ่าย เราขอแนะนำให้ใช้กระดาษภาพถ่ายของ Lexmark

ให้ใช้เฉพาะกระดาษใหม่และไม่มีรอยยับ

ข้อความและภาพที่ขอบของหน้ามีคุณภาพการพิมพ์ต่ำ

หากท่านไม่ได้ใช้คุณสมบัติการพิมพ์แบบไร้ขอบ ให้ตั้งค่าขอบห่างขั้นต่ำในการพิมพ์ดังนี้:

 • ขอบห่างด้านซ้ายและด้านขวา:
 • 6.35 มม. (0.25 นิ้ว) สำหรับกระดาษทุกขนาดยกเว้น A4
 • 3.175 มม. (0.125 นิ้ว) สำหรับกระดาษขนาด A4
 • ขอบห่างด้านบน: 1.7 มม. (0.067 นิ้ว)
 • ขอบห่างด้านล่าง: 19 มม. (0.75 นิ้ว)

ขอบของหน้ามีคุณภาพการพิมพ์ต่ำ

เลือกคุณสมบัติการพิมพ์แบบไร้ขอบ

 1. จากโปรแกรมประยุกต์ ให้คลิกที่ File (ไฟล์)  Print (พิมพ์)  Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (ตั้งค่า)
 2. คลิกที่ Print Layout (การจัดวางหน้า)
 3. คลิกที่ Borderless (ไร้ขอบ)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษที่ใช้ตรงกับการตั้งค่าการพิมพ์

 1. จากโปรแกรมประยุกต์ ให้คลิก File (ไฟล์)  Print (พิมพ์)  Properties (คุณสมบัติ), Preferences (กำหนดค่า), Options (ตัวเลือก) หรือ Setup (ตั้งค่า)
 2. คลิกที่ Paper Setup (การตั้งค่ากระดาษ)
 3. ตรวจสอบขนาดกระดาษ

เครื่อง All-In-One ไม่พิมพ์งานหรือไม่ตอบสนองคำสั่ง

โปรดดูที่ เครื่องไม่พิมพ์เอกสาร

ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ All-In-One จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง โปรดดูที่ การลบและติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

โปรดดูที่ การตรวจสอบสถานะเครื่อง All-In-One

 1. ปิดเครื่องพิมพ์โดยการกดปุ่ม
 2. ปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ
 3. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์อย่างนุ่มนวล
 4. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 5. เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
 6. กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

งานพิมพ์ออกมาช้า

ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน

ให้ลองลดจำนวนและขนาดของภาพกราฟิกและภาพถ่ายในเอกสาร

พิจารณาซื้อหน่วยความจำ Random Access Memory (RAM) เพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบสถานะเครื่อง All-In-One

ตรวจสอบสถานะของเครื่อง All-In-One เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารไม่ได้ถูกระงับหรือหยุดชั่วคราว และเครื่อง All-In-One ได้รับการตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน วิธีการตรวจสอบสถานะ:

 1. คลิกที่ Start  Settings  Printers and Faxes หรือ Printers

หรือ

คลิกที่ Start  Control Panel  Printers and Other Hardware  Printers and Faxes

 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Lexmark 2300 Series
 2. คลิกที่ Printer (เครื่องพิมพ์) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการทำเครื่องหมายหน้าคำว่า Pause Printing (หยุดพิมพ์ชั่วคราว)
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายหน้าคำว่า Set As Default (กำหนดเป็นค่ามาตรฐาน)

การแก้ไขปัญหาการสแกนและการทำสำเนา

อาการ

วิธีแก้ไข

สแกนเนอร์หรือเครื่องถ่ายเอกสารไม่ตอบสนองคำสั่ง

หากสัญญาณไฟ ไม่สว่างขึ้น โปรดดูที่ สัญญาณไฟ Power (เปิด/ปิด) ไม่สว่างขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่

 1. ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB ชำรุดเสียหายหรือไม่
 2. เสียบปลายด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของสายเคเบิล USB เข้าในพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แน่น พอร์ต USB จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ USB กำกับอยู่
 3. เสียบปลายด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของสายเคเบิล USB เข้าในด้านหลังเครื่อง All-In-One ให้แน่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง All-In-One ได้รับการตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐานและไม่ได้ถูกระงับใช้หรือหยุดการทำงานชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบสถานะเครื่อง All-In-One

โปรดดูที่ การสแกนใช้เวลานานหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก

หากตัวเลือกดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่อง All-In-One ออก และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การลบและติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

ชุดสแกนเนอร์ปิดไม่ลง

 1. ยกชุดสแกนเนอร์ขึ้น
 2. นำสิ่งกีดขวางที่ทำให้ชุดสแกนเนอร์เปิดค้างออก
 3. ขณะที่ยกชุดสแกนเนอร์ขึ้น ให้ดันส่วนรองรับสแกนเนอร์ไปทางด้านหลังจนกระทั่งเลื่อนเข้าในช่อง และปิดชุดสแกนเนอร์

การสแกนใช้เวลานานหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก

ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน

การเปลี่ยนความละเอียดของการสแกนให้ต่ำลง:

 1. คลิกที่ Start  Programs  Lexmark 2300 Series  All-In-One Center
 2. ในส่วน Scan (สแกน) ให้คลิกที่ See More Scan Settings (ดูการตั้งค่าการสแกนอื่นๆ)
 3. คลิกที่ Display Advanced Scan Settings (แสดงการตั้งค่าการสแกนขั้นสูง)
 4. จากส่วน Scan Resolution (ความละเอียดของการสแกน) ให้เลือกจำนวนเลขที่ต่ำลง

งานพิมพ์ที่ได้จากการสแกนหรือทำสำเนามีคุณภาพต่ำ รวมถึง:

 • พิมพ์ออกมาเป็นหน้าว่าง
 • มีลักษณะเป็นตารางหมากรุก
 • ภาพกราฟิกหรือภาพบิดเบี้ยว
 • ตัวอักษรขาดหายไป
 • งานพิมพ์มีสีซีดจาง
 • งานพิมพ์มีสีเข้ม
 • เส้นบิดเบี้ยว
 • มีรอยเลอะ
 • มีเส้นแตก
 • มีตัวอักขระที่ไม่ถูกต้อง
 • มีเส้นสีขาวในงานพิมพ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเอกสารโดยคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกนเนอร์

โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนา

เช็ดกระจกสแกนเนอร์อย่างนุ่มนวลด้วยผ้าสะอาดไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ

ลองใช้เอกสารหรือภาพอื่นๆ

โปรดดูที่ การปรับตั้งกลักหมึกพิมพ์

โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

เปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์ใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์


การแก้ไขปัญหาตามข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข

Ink Low (หมึกเหลือน้อย)

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์ และหากจำเป็น ให้ติดตั้งกลักหมึกพิมพ์กลักใหม่

หากต้องการตรวจสอบระดับหมึกในกลักหมึกพิมพ์ ให้เปิดใช้งาน Lexmark Solution Center โปรดดูที่ การใช้ Lexmark Solution Center

หากต้องการติดตั้งกลักหมึกพิมพ์กลักใหม่ โปรดดูที่ การเปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์

ข้อความเตือน Ink Low (หมึกเหลือน้อย) จะแสดงขึ้นเมื่อกลักหมึกพิมพ์มีหมึกเหลือ 25%, 15% และ 10%

Paper Jam (กระดาษติดขัด)

โปรดดูที่ การแก้ไขปัญหากระดาษติดขัดและการป้อนไม่ถูกต้อง

Paper Out (กระดาษหมด)

ป้อนกระดาษเพิ่มเข้าในเครื่อง All-In-One หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การป้อนกระดาษเข้าในที่พักกระดาษ

ไฟสัญญาณเปิดเครื่องกะพริบสองครั้ง

 1. เปิดชุดสแกนเนอร์
 2. นำกลักหมึกพิมพ์ออก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การนำกลักหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วออก
 3. ปิดชุดสแกนเนอร์
 4. หากไฟสัญญาณหยุดกะพริบ ให้ติดตั้งกลักหมึกพิมพ์อีกครั้ง

หากไฟสัญญาณไม่หยุดกะพริบ ให้เปลี่ยนกลักหมึกพิมพ์ใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดตั้งกลักหมึกพิมพ์