Tiskárna C4150

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Připojení kabelů

Použití ovládacího panelu

Popis stavu tlačítka a kontrolky napájení

Použití domovské obrazovky

Schéma nabídek

Tisk stránky nastavení nabídek

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Přizpůsobení domovské obrazovky

Použití přizpůsobení displeje

Nastavení aplikace Forms and Favorites

Konfigurování úsporných nastavení

Použití Zákaznické podpory

Použití Generátoru QR kódu

Nastavení Kvót zařízení

Použití Disku Google

Správa kontaktů

Instalace a používání funkcí usnadnění

Povolení režimu zvětšení

Aktivace funkce Hlasové pokyny

Nastavení rychlosti mluvení funkce Hlasové pokyny

Povolení mluvených hesel nebo osobních identifikačních čísel

Navigace na obrazovce pomocí gest

Použití klávesnice na displeji

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu speciálních médií

Nastavení univerzálního formátu papíru

Vkládání do zásobníků

Vkládání médií do univerzálního podavače

Propojování zásobníků

Tisk

Tisk z počítače

Tisk formulářů

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk pozdržených úloh

Tisk seznamu ukázek písma

Rušení tiskové úlohy

Zabezpečení tiskárny

Vymazání paměti tiskárny

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Údržba tiskárny

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Práce v síti

Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

Čištění tiskárny

Objednání spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Úspora energie a papíru

Recyklace

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí

Uvíznutí papíru v zásobnících

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Uvíznutí papíru ve standardním výstupním zásobníku

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

Řešení problémů

Problémy se síťovým připojením

Problémy s hardwarovými doplňky

Problémy se spotřebním materiálem

Problémy s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Problémy s kvalitou barev

Kontaktování zákaznické podpory

Aktualizace a migrace

Hardware

Software

Firmware

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Spotřeba energie

Informace pro více modelů

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Informace specifické pro daný model

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Poznámka týkající se rádiového rušení