Problemi sa hardverskim opcijama

Otkrivanje interne opcije nije moguće

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.


Da li interna opcija radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.


Da li je interna opcija navedena na stranici sa postavkama menija?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera.

 3. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Da li interna opcija radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.

  Napomena: Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite ovde: Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li interna opcija radi ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Port za unutrašnja rešenja ne radi ispravno

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se port za unutrašnja rešenja (ISP) prikazuje na listi Instalirane funkcije.


Da li je ISP naveden na listi Instalirane funkcije?

Pređite na korak 3.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Uklonite ISP, a zatim ga instalirajte. Više informacija potražite ovde: Instaliranje porta za interna rešenja.

Napomena: Koristite podržani ISP.


Da li ISP radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite kabl i ISP vezu.

 1. Koristite ispravni kabl, a zatim proverite da li je ispravno povezan na ISP.

 2. Proverite da li je kabl za interfejs ISP rešenja bezbedno povezan u utičnicu table kontrolera.


Da li ISP radi ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Paralelna ili serijska kartica interfejsa ne radi ispravno

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se kartica paralelnog ili serijskog interfejsa prikazuje na listi Instalirane funkcije.


Da li je kartica paralelnog ili serijskog interfejsa navedena na listi Instalirane funkcije?

Pređite na korak 3.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Uklonite karticu paralelnog ili serijskog interfejsa, a zatim je instalirajte.

Više informacija potražite ovde: Instaliranje porta za interna rešenja.


Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite vezu između kabla i kartice paralelnog ili serijskog interfejsa.


Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja: