Tlačiarne CS921, CS923, CS927

Informácie o bezpečnosti

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Výber miesta pre tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne

Pripájanie káblov

Používanie ovládacieho panela

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Používanie domovskej obrazovky

Tlač strany nastavení ponúk

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Konfigurácia úsporných nastavení

Správa záložiek

Správa kontaktov

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Zapnutie režimu zväčšenia

Aktivácia hlasových pokynov

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

Nastavenie predvolenej hlasitosti vnútorného reproduktora

Úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Používanie klávesnice na displeji

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

Vkladanie do zásobníkov

Vkladanie do 2 500-hárkového zásobníka

Vkladanie do 3 000-hárkového zásobníka

Vkladanie do viacúčelového podávača

Prepojenie zásobníkov

Podpora papiera

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač zoznamu ukážok písiem

Tlač zoznamu adresára

Zrušenie tlačovej úlohy

Vysvetlenie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlačiť

Papier

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Správy

Pomocník

Riešenie problémov

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Údržba tlačiarne

Pripojenie k sieti

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Čistenie súčastí tlačiarne

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Premiestnenie tlačiarne

Úspora energie a papiera

Recyklácia

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Identifikácia miest zaseknutia

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Zaseknutý papier v dvierkach C

Zaseknutý papier v dvierkach D

Zaseknutie papiera v 3000-hárkovom zásobníku

Zaseknutie papiera v dokončovači brožúr

Zaseknutie papiera v zošívačke

Zaseknutie spinky v zošívačke

Zaseknutie spinky v zošívačke s dierovačom

Zaseknutie spinky v dokončovači brožúr

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy s hardvérovými voliteľnými prvkami

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s tlačou

Problémy s kvalitou farieb

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Inovácia a migrácia

Hardvér

Softvér

Firmvér

Upozornenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Štítok s odporúčaniami v súvislosti s používaním laserového zariadenia

Spotreba energie

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii