סדרת Forms Printer 2500

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

מבט כללי על המדפסת

הצמדת ציפויים ללוח הבקרה

הבנת פונקציות ותכונות המדפסת

הדפסת דף הדגמה

הדפסת דף הגדרות רשת

הדפסה מ- Windows או DOS

שימוש במצב אמולציית IBM

שימוש במצב אמולציית Epson

שימוש במצב אמולציית Okidata MICROLINE

שימוש בלוח הבקרה

הבנת לחצני לוח הבקרה

הבנת נוריות לוח הבקרה

הגדרת המדפסת למצב מקוון או לא-מקוון

קידום נייר

שימוש בפונקציה Load/Unload (טען/הסר)

נעילה וביטול הנעילה של לוח הבקרה

בחירת מצב גליל ההזנה

בחירה ונעילה של גופן

ביטול נעילת גופנים

בחירה ונעילה של פסיעת גופן

ביטול Pitch Lock (נעילת פסיעה)

טעינת נייר

קביעת ידית עובי הדפים

נתיבי נייר

שימוש בפונקציה Tear Off (קריעה)

טעינת נייר רציף

טעינת טפסים בניירות נפרדים

הגדרת ראש הטופס

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

סוגי וגדלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

שינוי מיקומי טרקטור

מיקום גלילי הזנה בדחיפה

מיקום גלילי הזנה במשיכה

המרת גליל הזנה בדחיפה למצב גליל הזנה במשיכה

המרת גליל הזנה במשיכה למצב גליל הזנה בדחיפה

הבנת מצב ההגדרות ואפשרויות התפריט

שימוש במצב הגדרות

שינוי הגדרות תפריט (דוגמה)

מצב הגדרות - תפריט ראשי

תחזוקת המדפסת

הזמנת חומרים מתכלים

הסרת מחסנית הסרט

ניקוי המדפסת

מיחזור מוצרי Lexmark

תמיכה מנהלתית

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

תמיכה ב- IPSec

תמיכה ב- SNMPv3

שימוש באימות 802.1x

פתרון בעיות

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה

בדיקת המדפסת

בדיקת מצב המדפסת:

כוונון יישור תווים (דו-כיווניות)

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

מוסכמות

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

ENERGY STAR

צריכת חשמל