M1140+

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום למדפסת

תצורות מדפסת

שימוש בלוח הבקרה

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

הגדרת תוכנת המדפסת

רישות

אימות הגדרות המדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

שימוש בסל הסטנדרטי ובמעצור הנייר

טעינת מגשים

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

שימוש במדיה מיוחדת

אחסון נייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסת דפי מידע

הדפסה מהתקן נייד

ביטול משימת הדפסה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט עזרה

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מחזור

אבטחת המדפסת

שימוש בתכונה נעילת אבטחה

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הערכת מספר העמודים שנותרו

הזמנת חומרים מתכלים

אחסון חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

בדיקת התצוגה הוירטואלית

הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

הבנת הודעות ומיקומי חסימות

[x]-חסימת נייר, פתח דלת קדמית  [20y.xx]

[x]-חסימת נייר, פתח דלת אחורית. [‎20y.xx]

[x]-חסימת נייר, נקה סל סטנדרטי. [‎20y.xx]

[x]-חסימת נייר, הסר מגש 1 כדי לנקות את אזור ההדפסה הדו-צדדית [23y.xx]

[x]-חסימת נייר, פתח מגש [x]. [‎24y.xx]

[x]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני. [25y.xx]

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

GOVERNMENT END USERS

סימנים מסחריים

הודעה לגבי רכיב מודולרי

הודעות בנושא רישוי

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

India E-Waste notice

השלכת מוצרים

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Patent acknowledgment