Multifunkčné tlačiarne CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne

Konfigurácie tlačiarne

Používanie ovládacieho panela

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Zmena jazyka klávesnice na displeji

Vysvetlenie stavu svetla indikátora

Výber papiera

Príprava na používanie, inštalácia a konfigurácia

Výber miesta pre tlačiareň

Pripájanie káblov

Inštalácia voliteľných zásobníkov

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Nastavenie tlačiarne na faxovanie

Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Inštalácia a aktualizácia softvéru, ovládačov a firmvéru

Dostupné možnosti

Pripojenie k sieti

Tlač strany nastavení ponúk

Zabezpečenie tlačiarne

Vymazanie pamäte tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Prehlásenie o nestálosti

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač z profilu konektora Cloud

Tlač zoznamu vzorky písiem

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Zrušenie tlačovej úlohy

Úprava tmavosti tonera

Kopírovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Vytváranie kópií

Kopírovanie fotografií

Kopírovanie na hlavičkový papier

Kopírovanie na obe strany papiera

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

Zoradenie kópií

Kopírovanie preukazov

Vytvorenie skratky na kopírovanie

E-mail

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Odoslanie e-mailovej správy

Vytvorenie skratky pre e-mail

Fax

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Odoslanie faxu

Naplánovanie odoslania faxu

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie tmavosti faxu

Tlač denníka faxov

Blokovanie nevyžiadaných faxov

Zadržiavanie faxov

Posielanie faxov ďalej

Skenovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Skenovanie do počítača

Skenovanie na server FTP pomocou skratky

Skenovanie do sieťového priečinka pomocou skratky

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

Skenovanie sa do profilu konektora Cloud

Používanie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlač

Papier

Kopírovanie

Fax

E-mail

FTP

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Cloudový konektor

Správy

Riešenie problémov

Údržba tlačiarne

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

Nastavenie upozornení e-mailom

Zobrazenie správ

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Čistenie súčastí tlačiarne

Úspora energie a papiera

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

Doprava tlačiarne

Riešenie problémov

Problémy s kvalitou tlače

Problémy s tlačou

Tlačiareň nereaguje

Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Zapnutie portu USB

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy so spotrebným materiálom

Odstránenie zaseknutého papiera

Problémy s podávaním papiera

Problémy s e-mailami

Problémy s faxovaním

Problémy so skenovaním

Problémy s kvalitou farieb

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Recyklácia a likvidácia

Recyklácia produktov Lexmark

Recyklácia obalov Lexmark

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Smernica EÚ o batériách

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Poznámka o štandardných komponentoch

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)