Višenamenski štampači CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Bezbednosne informacije

Konvencije

Izjave o proizvodu

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Pronalaženje serijskog broja štampača

Konfiguracije štampača

Korišćenje kontrolne table

Prilagođavanje početnog ekrana

Promena jezika tastature na ekranu

Razumevanje statusa indikatora

Izbor papira

Postavljanje, instalacija i konfigurisanje

Izbor lokacije za štampač

Povezivanje kablova

Instaliranje opcionih fioka

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Podešavanje štampača za razmenu faksova

Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte

Umetanje papira i specijalnih medija

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

Dostupne opcije

Umrežavanje

Štampanje stranice sa postavkama menija

Obezbeđivanje štampača

Brisanje memorije štampača

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Izjava o nepostojanosti

Štampaj

Štampanje sa računara

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa fleš uređaja

Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Štampanje sa Cloud Connector profila

Štampanje liste uzoraka fontova

Postavljanje listova separatora između kopija

Otkazivanje zadatka štampe

Podešavanje zatamnjenosti tonera

Kopiraj

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Pravljenje kopija

Kopiranje fotografija

Kopiranje na memorandumu

Kopiranje na obe strane papira

Smanjivanje ili povećavanje kopija

Kopiranje više stranica na jednom listu

Uparivanje kopija

Kopiranje kartica

Kreiranje prečice za kopiranje

E-pošta

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Slanje e-poruke

Kreiranje prečice za e-poštu

Faks

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Slanje faksa

Zakazivanje faksa

Kreiranje prečice za odredište faksa

Menjanje rezolucije faksa

Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

Štampanje evidencije faksa

Blokiranje neželjenih faksova

Zadržavanje faksova

Prosleđivanje faksa

Skeniranje

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Skeniranje na računar

Skeniranje na FTP server pomoću prečice

Skeniranje u mrežnu fasciklu pomoću prečice

Skeniranje na fleš uređaj

Skeniranje u Cloud Connector profil

Korišćenje menija štampača

Mapa menija

Uređaj

Štampaj

Papir

Kopiraj

Faks

E-pošta

FTP

USB jedinica

Mreža/portovi

Bezbednost

Cloud Connector

Izveštaji

Rešavanje problema

Održavanje štampača

Provera statusa delova i potrošnog materijala

Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

Podešavanje upozorenja e-poštom

Pregledanje izveštaja

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Zamena delova i potrošnog materijala

Čišćenje delova štampača

Ušteda energije i papira

Premeštanje štampača na drugo mesto

Transport štampača

Rešavanje problema

Problemi sa kvalitetom štampe

Problemi sa štampanjem

Štampač ne reaguje

Nije moguće pročitati fleš uređaj

Omogućavanje USB porta

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa potrošnim materijalom

Uklanjanje zaglavljivanja

Problemi sa uvlačenjem papira

Problemi sa e-poštom

Problemi sa razmenom faksova

Problemi sa skeniranjem

Problemi sa kvalitetom boja

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Reciklaža i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Recikliranje Lexmark pakovanja

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

Obaveštenja o licenciranju

Nivoi emisije buke

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

Odlaganje proizvoda

EU direktiva o baterijama

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obaveštenje o laseru

Potrošnja energije

Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Obaveštenje o modularnim komponentama

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)