Проблеми с хардуерните опции

Не може да бъде разпознат вътрешен допълнителен компонент

Действие

Да

Не

Стъпка 1

Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.


Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешната опция фигурира в списъка на инсталираните функции.


Фигурира ли вътрешният допълнителен компонент в страницата с настройки на менюто?

Отидете на стъпка 4.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Проверете дали вътрешната опция е инсталирана правилно в контролерната платка.

 1. Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

 2. Уверете се, че вътрешната опция е инсталирана на подходящия конектор в контролерната платка.

 3. Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

 1. Проверете дали вътрешната опция е налична в драйвера на принтера.

  Забележка: Ако е необходимо, ръчно добавете вътрешната опция в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте Добавяне на налични опции в драйвера за принтера.

 2. Изпратете повторно заданието за печат.


Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Карта за паралелен или сериен интерфейс не работи правилно

Действие

Да

Не

Стъпка 1

Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали картата за паралелен или сериен интерфейс фигурира в списъка "Инсталирани функции".


Фигурира ли картата за паралелен или сериен интерфейс в списъка "Инсталирани функции"?

Отидете на стъпка 3.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Извадете и след това инсталирайте картата за паралелен или сериен интерфейс.

За повече информация вижте Инсталиране на вътрешен порт за решения.


Работи ли правилно картата за паралелен или сериен интерфейс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Проверете връзката между кабела и картата за паралелен или сериен интерфейс.


Работи ли правилно картата за паралелен или сериен интерфейс?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Вътрешният порт за решения не работи правилно

Действие

Да

Не

Стъпка 1

Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешният порт за решения (ISP) фигурира в списъка "Инсталирани функции".


Фигурира ли ISP в списъка „Инсталирани функции“?

Отидете на стъпка 3.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Отстранете и след това инсталирайте ISP. За повече информация вижте Инсталиране на вътрешен порт за решения.

Забележка: Използвайте поддържан ISP.


Работи ли правилно ISP?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Проверете кабела и връзката на ISP.

 1. Използвайте правилния кабел и след това се уверете, че е свързан безопасно към ISP.

 2. Проверете дали интерфейсният кабел на решението ISP е свързан безопасно към буксата на контролерната платка.


Работи ли правилно ISP?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Открито дефектно флаш устройство

Опитайте едно или няколко от следните неща:

Няма достатъчно свободно пространство във флаш паметта за ресурси

Опитайте едно или няколко от следните неща:

Открито неформатирано флаш устройство

Опитайте едно или няколко от следните неща: