Multifunkční tiskárny MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Zapojování kabelů

Použití ovládacího panelu

Popis stavu tlačítka a kontrolky napájení

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Použití domovské obrazovky

Přizpůsobení domovské obrazovky

Nastavení aplikace Card Copy

Použití Centra zástupců

Použití přizpůsobení displeje

Nastavení centra Scan Center

Vytvoření profilu Cloud Connector

Nastavení Kvót zařízení

Použití Generátoru QR kódu

Konfigurování úsporných nastavení

Použití Zákaznické podpory

Správa záložek

Správa kontaktů

Instalace a používání funkcí usnadnění

Aktivace funkce Hlasové pokyny

Navigace na obrazovce pomocí gest

Povolení režimu zvětšení

Nastavení rychlosti mluvení funkce Hlasové pokyny

Použití klávesnice na displeji

Povolení mluvených hesel nebo osobních identifikačních čísel

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu speciálních médií

Nastavení univerzálního formátu papíru

Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů

Zakládání do zásobníku na 2100 listů

Vkládání médií do univerzálního podavače

Propojování zásobníků

Podpěra papíru

Podporované formáty papíru

Podporované typy papíru

Podporované gramáže papíru

Tisk

Tisk z počítače

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk z profilu Cloud Connector

Tisk seznamu ukázek písma

Tisk seznamu adresářů

Kopírování

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Kopírování

Kopírování fotografií

Kopírování na hlavičkový papír

Kopírování na obě strany papíru

Zmenšení nebo zvětšení kopií

Skládání kopií

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

Kopírování více stránek na jeden list

Vytvoření zkratky pro kopírování

Zasílání e-mailem

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Nastavení funkce e-mailu

Konfigurace nastavení e-mailu

Odeslání e-mailu

Vytvoření zástupce e-mailu

Faxování

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Nastavení tiskárny pro faxování

Odeslání faxu

Naplánování faxu

Vytvoření zástupce cíle faxování

Změna rozlišení faxu

Úprava sytosti faxu

Zobrazení faxového protokolu

Blokování nevyžádaných faxů

Pozdržení faxů

Přeposlání faxu

Skenování

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Skenování na server FTP

Vytvoření zástupce serveru FTP

Skenování na jednotku paměti flash

Skenování na faxový server

Odesílání naskenovaných dokumentů do počítače

Skenování do profilu Cloud Connector

Porozumění nabídkám tiskárny

Schéma nabídek

Zařízení

Tisk

Papír

Kopírovat

Fax

E-mail

FTP

Jednotka USB

Síť/Porty

Zabezpečení

Zprávy

Nápověda

Řešení problémů

Tisk stránky nastavení nabídek

Zabezpečení tiskárny

Vyhledání slotu zabezpečení

Vymazání paměti tiskárny

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Šifrování pevného disku tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Údržba tiskárny

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Práce v síti

Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

Čištění částí tiskárny

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Úspora energie a papíru

Recyklace

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Uvíznutí papíru v zásobnících

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

Uvíznutí papíru ve dvířkách C

Uvíznutí papíru ve standardním odkladači

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Uvíznutí papíru v podavači ADF

Řešení problémů

Problémy se síťovým připojením

Problémy s hardwarovými doplňky

Problémy se spotřebním materiálem

Potíže s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Problémy s faxováním

Problémy se skenováním

Kontaktování zákaznické podpory

Aktualizace a migrace

Hardware

Software

Firmware

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Spotřeba energie

Poznámky k regulačním nařízením pro telekomunikační koncová zařízení

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Oznámení o modulárních součástech

Vystavení záření rádiových vln

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Poznámka týkající se rádiového rušení