MX810 Series

מידע בטיחותי

מוסכמות

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת

תצורות המדפסת

הבנת הפעולות הבסיסיות של הסורק

שימוש ב- ADF ובמשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

איתור כתובת ה-IP של המחשב.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

התאמה אישית של מסך הבית

הבנת היישומים השונים

הפעלת יישומי מסך הבית

הגדרת לוח בקרה מרוחק

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

אימות הגדרות המדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגש של 550 גיליונות

טעינת מגש של 2,100 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

שימוש במדיה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

Copying photos (העתקת תצלומים)

העתקה על מדיה מיוחדת

יצירת קיצור דרך להעתקה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת מידע על העתקים

ביטול משימת העתקה

הבנת אפשרויות ההעתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הגדרת המדפסת לדואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

שיגור וקבלת פקס

הגדרת המדפסת כפקס

שיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הפסקת והעברת פקסים

הבנת אפשרויות הפקס

סריקה

שימוש בסריקה לרשת

סריקה לכתובת FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

הבנת אפשרויות הסריקה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט Help (עזרה)

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

אבטחת המדפסת

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי חלקי המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הערכת מספר העמודים שנותרו

הזמנת חומרים מתכלים

אחסון חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

בדיקת התצוגה הוירטואלית

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

הצגת דוחות

הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר במכסה הקדמי

חסימת נייר בדלת האחורית

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

חסימת נייר ביחידת הדופלקס

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר בתא הדואר

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות

חסימת מהדק סיכות ביחידת הגימור

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

רמות פליטת רעש

מידע טמפרטורה

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

השלכת מוצרים

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

Patent acknowledgment