XC2130

Informace o bezpečnosti

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Popis základních funkcí skeneru

Použití podavače ADF a skleněné plochy skeneru

Popis ovládacího panelu tiskárny

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

Popis domovské obrazovky

Popis barev tlačítka Spánek a kontrolek

Použití tlačítek na dotykové obrazovce

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Vyhledání adresy IP počítače

Vyhledání adresy IP tiskárny

Přístup k serveru Embedded Web Server

Přizpůsobení domovské obrazovky

Základní informace o jednotlivých aplikacích

Aktivace aplikací na domovské obrazovce

Nastavení vzdáleného ovládacího panelu

Import a export konfigurace

Dodatečná příprava tiskárny

Instalace interních součástí

Instalace hardwarových součástí

Připojení kabelů

Nastavení softwaru tiskárny

Práce v síti

Ověření nastavení tiskárny

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Vkládání do zásobníku na 250 a 550 listů

Ruční zakládání papíru

Vkládání do dvojitého zásobníku na 650 listů

Vkládání do univerzálního podavače

Propojování a rozpojování zásobníků

Průvodce papírem a speciálními médii

Používání speciálních médií

Pokyny ohledně použitého papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk formulářů

Tisk dokumentu

Tisk z jednotky flash

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk informačních stránek

Rušení tiskové úlohy

Kopírování

Kopírování

Kopírování fotografií

Kopírování na speciální média

Vytvoření zástupce pro FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny

Přizpůsobení nastavení kopírování

Umístění informace na kopie

Zrušení úlohy kopírování

Popis možností kopírování

Zasílání e-mailem

Nastavení tiskárny pro zasílání e-mailů

Vytvoření zástupce e-mailu

Zaslání dokumentu e-mailem

Úprava nastavení e-mailu

Zrušení e-mailu

Popis možností e-mailu

Faxování

Nastavení tiskárny pro faxování

Odeslání faxu

Vytváření zástupců

Přizpůsobení nastavení faxování

Zrušení odesílaného faxu

Pozdržení a odesílání faxů

Popis možností faxování

Skenování

Použití aplikace Scan to Network

Skenování na adresu FTP

Skenování na jednotku flash

Popis možností skenování

Porozumění nabídkám tiskárny

Seznam nabídek

nabídka Spotřební materiál

Nabídka Papír

Nabídka Zprávy

Síť/Porty

Nabídka Bezpečnost

Nabídka Nastavení

Úspora peněz a ochrana životního prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Recyklace

Zabezpečení tiskárny

Použití funkce bezpečnostního zámku

Prohlášení o nestálosti

Vymazání dočasné paměti

Vymazání trvalé paměti

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny

Údržba tiskárny

Skladování spotřebního materiálu

Čištění tiskárny

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Odhadovaný počet zbývajících stránek

Objednání spotřebního materiálu

Výměna spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Správa tiskárny

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Prohlížení virtuálního displeje

Nastavení e-mailových upozornění

Zobrazení zpráv

Konfigurace upozorňování na stav spotřebního materiálu pomocí vestavěného webového serveru

Změna nastavení důvěrného tisku

Kopírování nastavení tiskárny do dalších tiskáren

Obnovení výchozích továrních nastavení

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí

Uvíznutí papíru ve standardním odkladači

Uvíznutí papíru v předních dvířkách

Uvíznutí papíru v zásobnících

Uvíznutí papíru v ručním podavači

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Uvíznutí papíru v podavači ADF

Řešení problémů

Vysvětlení zpráv tiskárny

Řešení problémů s tiskárnou

Řešení potíží s tiskem

Řešení problémů s kopírováním

Řešení problémů s faxem

Řešení problémů se skenerem

Řešení potíží s aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky

Embedded Web Server se neotevírá

Kontaktování zákaznické podpory

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Licenční informace

Ochranné známky

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

Právní předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu

Poznámky k regulačním nařízením pro koncová zařízení pro telekomunikace