M1140+

Informace o bezpečnosti

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Práce s ovládacím panelem

Popis barev tlačítka Spánek a kontrolek

Přístup k serveru Embedded Web Server

Dodatečná příprava tiskárny

Instalace interních součástí

Instalace hardwarových součástí

Připojení kabelů

Nastavení softwaru tiskárny

Práce v síti

Ověření nastavení tiskárny

Založení papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení univerzálního formátu papíru

Použití standardního odkladače a zarážky papíru

Vkládání do zásobníků

Vkládání do univerzálního podavače

Propojování a rozpojování zásobníků

Průvodce papírem a speciálními médii

Pokyny ohledně použitého papíru

Používání speciálních médií

Skladování papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk dokumentu

Tisk informačních stránek

Tisk pomocí mobilního zařízení

Zrušení tiskové úlohy

Porozumění nabídkám tiskárny

Seznam nabídek

Nabídka Papír

Nabídka Zprávy

Nabídka Síť/Porty

Nabídka Bezpečnost

Nabídka Nastavení

Nabídka Nápověda

Úspora peněz a ochrana životního prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Recyklace

Zabezpečení tiskárny

Použití funkce bezpečnostního zámku

Prohlášení o nestálosti

Vymazání dočasné paměti

Vymazání trvalé paměti

Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny

Údržba tiskárny

Čištění tiskárny

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Odhadovaný počet zbývajících stran

Objednání spotřebního materiálu

Skladování spotřebního materiálu

Výměna spotřebního materiálu

Přemístění tiskárny

Správa tiskárny

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Prohlížení virtuálního displeje

Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu pomocí serveru Embedded Web Server

Kopírování nastavení tiskárny do dalších tiskáren

Obnovení výchozích továrních nastavení

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Vysvětlení hlášení o zaseknutí a místech zaseknutí papíru

Uvíznutí stránky [x], otevřete přední dvířka. [20y.xx]

Uvíznutí stránky [x], otevřete zadní dvířka. [20y.xx]

Uvíznutí stránky [x], vyjměte papír ze standardního odkladače. [20y.xx]

Uvíznutí stránky [x], vyjměte zásobník 1 a uvolněte duplexor. [23y.xx]

Uvíznutí stránky [x], otevřete zásobník [x]. [24y.xx]

Uvíznutí stránky [x], uvolněte ruční podavač. [25y.xx]

Řešení problémů

Vysvětlení zpráv tiskárny

Řešení problémů s tiskárnou

Řešení potíží s tiskem

Embedded Web Server se neotevírá

Kontaktování zákaznické podpory

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

GOVERNMENT END USERS

Ochranné známky

Poznámka k modulárním komponentám

Poznámky k licenci

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

India E-Waste notice

Likvidace produktu

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Vystavení záření rádiových vln

Patent acknowledgment