סדרת X46x

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

תודה שבחרת במדפסת זו!

חיפוש מידע על המדפסת

תצורות מדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

פונקציות בסיסיות של הסורק

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

אימות הגדרות המדפסת

הגדרת תוכנת המדפסת

הגדרת הדפסה אלחוטית

התקנת המדפסת ברשת קווית

שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת יציאת רשת Internal Solutions Port חדשה

הגדרת הדפסה טורית

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מחזור

הפחתת רעשי מדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

הימנעות מחסימות

טעינת מגשים

שימוש במזין הרב תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה על שני צידי הנייר (דופלקס)

הדפסה על מדיה מיוחדת

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

העתקת תצלומים

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

השהיית משימת ההדפסה הנוכחית כדי ליצור עותקים

הוספת מידע על העותקים

ביטול משימת העתקה

הבנת המסכים והאפשרויות של העתקה

שיפור איכות העתקה

שליחת דוא"ל

הכנות למשלוח דוא"ל

יצירת קיצור דוא"ל

שליחת מסמך בדוא"ל

התאמה אישית להגדרות דוא"ל

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות דואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

הכנת המדפסת לפקס

שליחת פקס

יצירת קיצורים

שימוש בקיצורים ובספר כתובות

התאמה אישית להגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות פקס

שיפור איכות פקס

הפסקת והעברת פקסים

סריקה לכתובת FTP

סריקה לכתובת FTP

יצירת קיצורים

הבנת אפשרויות FTP

שיפור איכות FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

סריקה למחשב

הבנת אפשרויות פרופיל סריקה

סריקה לכונן הבזק

שיפור איכות סריקה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט 'נייר'

תפריט 'דוחות'

תפריט 'רשת/יציאות'

תפריט 'אבטחה'

תפריט 'הגדרות'

תפריט 'עזרה'

תחזוקת המדפסת

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

ניקוי גלגלות ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי

התאמת רישום סורק

אחסון חומרים מתכלים

בדיקת המצב של חומרים מתכלים

הזמנת חומרים מתכלים

העברת המדפסת למקום אחר

משלוח המדפסת

תמיכה מנהלתית

מציאת מידע מתקדם בנוגע לעבודה ברשת ועבור מנהל המערכת

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

בדיקת מצב ההתקן

הגדרת התראות דוא"ל

הצגת דוחות

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

ניקוי חסימות

ניקוי חסימות

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

נורית החיווי מהבהבת באדום

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות בכרטיסים אופציונליים

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

שרת האינטרנט המוטבע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

רמות פליטת רעש

נתוני טמפרטורה

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

הצהרת כספית

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

אחריות מוגבלת לתוכנה והסכמי רישיון של LEXMARK

הודעה של ADOBE SYSTEMS INCORPORATED