Multifunkčné tlačiarne MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Informácie o bezpečnosti

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Výber miesta pre tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne

Pripájanie káblov

Používanie ovládacieho panela

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Používanie domovskej obrazovky

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Nastavenie kopírovania preukazov

Používanie Centra skratiek

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Nastavenie Scan Centra

Vytvorenie profilu konektora Cloud

Nastavenie kvót zariadenia

Používanie Tvorby kódov QR

Konfigurácia úsporných nastavení

Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

Správa záložiek

Správa kontaktov

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Aktivácia hlasových pokynov

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Zapnutie režimu zväčšenia

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

Používanie klávesnice na displeji

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

Vkladanie do 250 alebo 550-hárkového zásobníka

Vkladanie do 2100-hárkového zásobníka

Vkladanie do viacúčelového podávača

Prepojenie zásobníkov

Podpera papiera

Podporované veľkosti papiera

Podporované typy papiera

Podporované hmotnosti papiera

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač z profilu konektora Cloud

Tlač zoznamu vzorky písiem

Tlač zoznamu adresára

Kopírovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Vytváranie kópií

Kopírovanie fotografií

Kopírovanie na hlavičkový papier

Kopírovanie na obe strany papiera

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

Zoradenie kópií

Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie

Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

Vytvorenie skratky na kopírovanie

Odosielanie e-mailov

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Nastavenie funkcie e-mailu

Konfigurácia nastavení e-mailu

Odoslanie e-mailovej správy

Vytvorenie skratky pre e-mail

Faxovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Nastavenie tlačiarne na faxovanie

Odoslanie faxu

Naplánovanie odoslania faxu

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie tmavosti faxu

Zobrazenie denníka faxov

Blokovanie nevyžiadaných faxov

Zadržiavanie faxov

Posielanie faxov ďalej

Skenovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Skenovanie na server FTP

Vytvorenie skratky pre FTP

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

Skenovanie na faxový server

Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača

Skenuje sa do profilu konektora Cloud

Vysvetlenie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlačiť

Papier

Kopírovanie

Fax

E-mail

FTP

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Správy

Pomocník

Riešenie problémov

Tlač strany nastavení ponúk

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Údržba tlačiarne

Úprava hlasitosti reproduktora

Pripojenie k sieti

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Čistenie súčastí tlačiarne

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Premiestnenie tlačiarne

Úspora energie a papiera

Recyklácia

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Identifikácia miest zaseknutia

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

Zaseknutie papiera v dvierkach A

Zaseknutý papier v dvierkach C

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy možností hardvéru

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s tlačou

Problémy s faxovaním

Problémy so skenovaním

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Inovácia a migrácia

Hardvér

Softvér

Firmvér

Upozornenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Poznámka o modulárnych komponentoch

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii