מדפסות רב-תכליתיות דגמים MX822‏, MX826‏, XM7355‏, XM7370

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

חיבור כבלים

באמצעות לוח הבקרה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

שימוש במסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

הגדרת Card Copy (העתקת תעודה)

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

הגדרת מרכז הסריקה

שימוש במרכז קיצורי הדרך

ניהול סימניות

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת הדרכה קולית

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הפעלת מצב ההגדלה

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

שימוש במקלדת בתצוגה

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגש של 550 גיליונות

טעינת מגש של 2,100 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור בין מגשים

תומך נייר

גודלי נייר נתמכים

סוגי נייר נתמכים

משקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

העתקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

יצירת עותקים

העתקת תמונות

העתקה על נייר מכתבים

העתקה על שני צידי הנייר

הקטנה או הגדלה של עותקים

Collating copies (איסוף עותקים)

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

העתקת מספר עמודים על גיליון יחיד

יצירת קיצור דרך להעתקה

שליחת דואר אלקטרוני

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

הגדרת התצורה של שרת ה-SMTP לשימוש בדוא"ל

שליחת דוא"ל

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

הגדרת המדפסת כפקס

שיגור פקס

תזמון פקס

יצירת קיצור דרך ליעד פקס

שינוי רזולוציית הפקס

כוונון כהות הפקס

הדפסת יומן פקס

חסימת פקס "זבל"

החזקת פקסים

העברת פקס

סריקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

סריקה לשרת FTP

יצירת קיצור דרך ל-FTP

יצירת קיצור דרך לתיקיית רשת

סריקה לכונן הבזק

סריקה לשרת FTP

שליחת מסמכים סרוקים למחשב

הבנת תפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

Print (הדפס)

Paper (נייר)

Copy (העתקה)

Fax (פקס)

E-mail (דוא"ל)

FTP

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

עזרה

פתרון בעיות

הדפסת דף הגדרות התפריט

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

תחזוקת המדפסת

כוונון עוצמת הקול של הרמקול

עבודה ברשת

ניקוי חלקי המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

העברת המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

מיחזור

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר בדלת A

חסימת נייר בדלת C

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

חסימת נייר בתא דואר בן 4 תאים

חסימת נייר ביוצר הערימות או ביחידת גימור הסיכות

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות והמחורר

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות והמחורר

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות הדפסה

בעיות שיגור פקס

בעיות סריקה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

שדרוג והעברה

חומרה

תוכנה

קושחה

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה בדבר ציוד תקשורת קצה

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

הודעה בדבר הפרעות רדיו