W850

Sikkerhetsinformasjon

Lære om skriveren

Takk for at du valgte denne skriveren!

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Forstå skriverens kontrollpanel

Redusere negative effekter som utskrifter kan ha på miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Redusere skriverstøyen

Resirkulering

Ytterligere informasjon om installering

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Kontrollere skriveroppsettet

Konfigurere skriverprogramvaren

Konfigurere skriveren for trådløs utskrift

Installere skriveren i et Ethernet-nettverk

Endre portinnstillinger etter installering av en ny intern løsningsport for nettverket

Konfigurere seriell utskrift

Laster papir og spesialmedia

Angi papirstørrelse og -type

Stille inn skriveren slik at den registrerer hvilken papirstørrelse som er lagt i skuffen

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i papir i standard eller tilvalgsskuff for 500 ark

Legge i A5- eller Statement-størrelse

Legge i papir av B5- eller Executive-størrelse

Legge i høykapasitetsmateren for 2000 ark

Legge papir i dobbeltskuffene for 2000 ark

Legge papir i flerbruksmateren

Legge i papir i Letter- eller A4-størrelse i kortsideretning.

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Retningslinjer for papir og utskriftsmedier

Retningslinjer for papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekter som støttes

Utskrift

Skrive ut et dokument

Skrive ut på spesialpapir

Skrive ut konfidensielle jobber og andre holdte jobber

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut fra en flash-enhet

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

Ferdiggjøringsfunksjoner som støttes

Justere mørkhet

Lære mer om skrivermenyene

Menyliste

Menyen Papir

Menyen Rapporter

Menyen Nettverk/porter

Menyen Sikkerhet

Innstillinger (meny)

Hjelp, meny

Vedlikeholde skriveren

Rengjøre skriveren utvendig

Oppbevare rekvisita

Ta vare på rekvisita

Kontrollere rekvisitastatus

Bestille rekvisita

Bytte rekvisita

Flytte skriveren

Administrativ støtte

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Bruke EWS (Embedded Web Server)

Kontrollere det virtuelle displayet

Kontrollere enhetsstatus

Opprette e-postvarslinger

vise rapporter

Gjenopprette fabrikkoppsettet

feilsøking

Løse vanlige skriverproblemer

Lære mer om skrivermeldingene

Retter opp papirstopp

Løse utskriftsproblemer

Løse problemer med tilleggsutstyr

Løse problemer med papirmating

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Merknader

Produktinformasjon

Versjonsmerknader

Varemerker

Støynivåer

Temperaturinformasjon

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

ENERGY STAR

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Samsvar med EU-direktiver

Radiointerferens

CCC EMC-merknad

BSMI EMC notice

Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Eksponering for stråling

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Strålingsmerknader for India

Merknad til brukere i EU

Patent acknowledgment