XM9100 Series

מידע בטיחותי

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

חיבור המדפסת לשקע חשמל

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

הבנת הפעולות הבסיסיות של הסורק

שימוש ב- ADF ובמשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

שימוש בלוח הבקרה

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

איתור כתובת ה-IP של המחשב.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

התאמה אישית של מסך הבית

הבנת היישומים השונים

הפעלת יישומי מסך הבית

הגדרת לוח בקרה מרוחק

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

אימות הגדרות המדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

קביעת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגשים

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

שימוש במדיה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת טפסים ומסמך

הדפסה מכונן הבזק או מהתקן נייד

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

יצירת קיצור דרך להעתקה

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת כותרת עליונה או תחתונה לעמודים

ביטול עבודת העתקה בעת שעמודים מודפסים

הבנת אפשרויות ההעתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הגדרת המדפסת לדואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

שיגור וקבלת פקס

הגדרת המדפסת כפקס

שיגור פקס

שיגור פקס בשעה מתוזמנת

יצירת קיצורי דרך

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול משימת פקס

הפסקת והעברת פקסים

הבנת אפשרויות הפקס

סריקה

שימוש בסריקה לרשת

סריקה לכתובת FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

הבנת אפשרויות הסריקה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

אבטחת המדפסת

שימוש במנעול לאבטחה

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי חלקי המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הערכת מספר העמודים שנותרו

הזמנת חומרים מתכלים

הזמנת ערכת תחזוקה 300K

אחסון חלפים וחומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

החלפת ערכת התחזוקה של 300K

החלפת רפידת הסריקה של מזין המסמכים האוטומטי

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

בדיקת התצוגה הוירטואלית

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

הצגת דוחות

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

הבנת הודעות ומיקומי חסימות

[x]-חסימת נייר, נקה נייר חסום מהמזין הרב-תכליתי. [200.xx]

[x]-חסימת נייר, פתח דלת C ונקה את כל הנייר החסום. [2yy.xx]

[x]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת C. [2yy.xx]

[x]-חסימת נייר, פתח דלת D ונקה את כל הנייר החסום. [24y.xx]

[x]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת D. [24y.xx]

[x]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת F. [2yy.xx]

[x] חסימת נייר, פתח דלתות G, H ו-J ונקה את הנייר החסום. השאר נייר בסל. [4yy.xx]

[x]חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G. השאר נייר בסל. [4yy.xx]

[x]חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G ולנקות סיכות תקועות. השאר את הנייר בתא הפלט. [402.93]

[x]-חסימת נייר, פתח דלת H וסובב את כפתור H6 בכיוון השעון. השאר נייר בסל. [426.xx–428.xx]

[x]-חסימת נייר, לחץ על תפס באזור E כדי לפתוח את המכסה העליון של מזין המסמכים האוטומטי. [28y.xx]

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

India E-Waste notice

השלכת מוצרים

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

הודעה לגבי רכיב מודולרי

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Patent acknowledgment