C54x Series

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

תודה שבחרת במדפסת זו!

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות מדפסת

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

אימות הגדרות המדפסת

הגדרת תוכנת המדפסת

הגדרת הדפסה אלחוטית

התקנת המדפסת ברשת חוטית

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מחזור

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

קביעת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגש רגיל של 250 גיליונות

טעינת מגירת duo של 650 גיליונות

שימוש במזין הרב תכליתי

שימוש במזין הידני

הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

אחסון נייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסת מסמכים מיוחדים

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת תצלומים ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

תפריט Paper (נייר)

Reports (דוחות)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Settings (הגדרות)

תחזוקת המדפסת

אחסון חומרים מתכלים

בדיקת המצב של חומרים מתכלים

הזמנת חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

העברת המדפסת

תמיכה מנהלתית

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

הגדרת התראות דוא"ל

הגדרת הודעות על חומרים מתכלים

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות

הבנת מספרי ומיקומי חסימות

חסימות נייר 203 ו- 230

חסימות נייר 231 ו- 235

24x חסימת נייר

250 חסימת נייר

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

פתרון בעיות איכות צבע

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

סימנים מסחריים

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

נתוני טמפרטורה

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

אחריות מוגבלת והסכם רישיון עבור תוכנת LEXMARK