הדפסה

סמל אזהרה מסכנת צביטה זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פציעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים.