XC2130

מידע בטיחותי

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת

תצורות המדפסת

הבנת פונקציות בסיסיות של הסורק

שימוש ב- ADF ובמשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

איתור כתובת ה-IP של המחשב.

איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

התאמה אישית של מסך הבית

הבנת היישומים השונים

הפעלת יישומי מסך הבית

הגדרת לוח בקרה מרוחק

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

אימות הגדרות המדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

טעינת מגשים של 250 ושל 550 גיליונות

טעינת המזין הידני

טעינת מגש זוגי ל- 650 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

שימוש במדיה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת טפסים

הדפסת מסמך

הדפסה מכונן הבזק

הדפסה מהתקן נייד

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

Copying photos (העתקת תצלומים)

העתקה על מדיה מיוחדת

יצירת קיצור דרך להעתקה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת מידע על העתקים

ביטול משימת העתקה

הבנת אפשרויות ההעתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הגדרת המדפסת לדואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

שיגור וקבלת פקס

הגדרת המדפסת כפקס

שיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הפסקת והעברת פקסים

הבנת אפשרויות הפקס

סריקה

שימוש בסריקה לרשת

סריקה לכתובת FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

הבנת אפשרויות הסריקה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

אבטחת המדפסת

שימוש בתכונה נעילת אבטחה

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

אחסון חומרים מתכלים

ניקוי המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

אומדן מספר העמודים שנותר

הזמנת חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

בדיקת התצוגה הוירטואלית

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

הצגת דוחות

הגדרות הודעות לגבי חומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

שינוי הגדרות של הדפסה סודית

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

חסימת נייר בדלת הקדמית

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר במזין הידני

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

הודעות לגבי רישיון

סימנים מסחריים

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

השלכת מוצרים

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה לתאימות אלקטרומגנטית

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת