סדרות Lexmark X203n ו- X204n

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

תודה שבחרת במדפסת זו!

חיפוש מידע על המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות מדפסת

פונקציות בסיסיות של הסורק

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הגדרות נוספות של המדפסת

חיבור כבלים

התקנת תוכנת המדפסת

אימות הגדרות המדפסת

התקנת המדפסת ברשת קווית

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מחזור

הפחתת רעשי מדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

טעינת מגש הנייר

שימוש במזין הידני

קיבולת נייר

הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

אחסון נייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה על שני צידי הנייר (דופלקס)

הדפסת מסמכים מיוחדים

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

העתקת תצלומים

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

השהיית משימת ההדפסה הנוכחית כדי ליצור עותקים

ביטול משימת העתקה

שיפור איכות העתקה

שליחת דוא"ל

הכנות למשלוח דוא"ל

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני באמצעות שרת האינטרנט המוטבע

שליחת מסמך בדוא"ל

ביטול דואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

הכנת המדפסת לפקס

שליחת פקס

יצירת קיצורים

שימוש בקיצורים ובספר כתובות

התאמה אישית להגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות פקס

שיפור איכות פקס

העברת פקס

סריקה למחשב

סריקה למחשב

הבנת אפשרויות פרופיל סריקה

שיפור איכות סריקה

שימוש בתוכנת Scan Center

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט 'נייר'

תפריט 'דוחות'

תפריט 'הגדרות'

תפריט 'רשת/יציאות'

הגדרת תאריך ושעה

תחזוקת המדפסת

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

ניקוי גלגלות ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי

אחסון חומרים מתכלים

בדיקת מצב החומרים המתכלים ממחשב ברשת

הזמנת חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

העברת המדפסת למקום אחר

משלוח המדפסת

תמיכה מנהלתית

מציאת מידע מתקדם בנוגע לעבודה ברשת ועבור מנהל המערכת

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

הצגת דוחות

בדיקת מצב ההתקן

הגדרת התראות דוא"ל

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

פתרון בעיות

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה

תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

הדפסות, עותקים, או סריקות חלקיים של מסמכים או של תצלומים

הבנת הודעות המדפסת

ניקוי חסימות

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

שרת האינטרנט המוטבע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

אחריות מוגבלת לתוכנה והסכמי רישיון של LEXMARK

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement