X860de, X862de, X864de

מידע על בטיחות

למד אודות המדפסת

תודה שבחרת במדפסת זו!

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת

תצורות מדפסת

פונקציות בסיסיות של הסורק

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

מזעור ההשפעה הסביבתית של המדפסת

חיסכון בנייר ובטונר

חיסכון באנרגיה

הפחתת רעשי מדפסת

מיחזור

הגדרות מדפסת נוספות

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

אימות הגדרת המדפסת

הגדרת תוכנת המדפסת

הגדרת הדפסה אלחוטית

התקנת המדפסת ברשת Ethernet

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה לרשת

הגדרת הדפסה טורית

טעינת נייר ומדיה מיוחדת

קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

הזנת המגש הסטנדרטי או האופציונלי ל- 500 גיליונות

טעינת נייר בגודל A5 או Statement

טעינת נייר בגדלים B5 או Executive

טעינת מזין בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות

טעינת מגשי קלט כפולים של 2,000 גיליונות

טעינת המזין הרב תכליתי

טעינת נייר בגודל letter או A4 בכיוון לרוחב.

קישור וביטול קישור מגשים

קווים מנחים לנייר ולמדיה מיוחדת

הנחיות לנייר

אחסון נייר

גדלים, סוגים ומשקלים נתמכים של נייר

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה על מדיה מיוחדת

הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת דפי מידע

ביטול עבודת הדפסה

תכונות גימור נתמכות

כוונון כהות טונר

העתקה

הכנת העתקים

העתקת תצלומים

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת מידע על העתקים

ביטול עבודת העתקה

הבנת מסכי ואפשרויות ההעתקה

שיפור איכות העתקה

דואר אלקטרוני

הכנות לדוא"ל

יצירת קיצור דרך לדוא"ל

שליחת מסמך בדוא"ל

התאמה אישית של הגדרות דוא"ל

שליחת מסמכים בצבע בדוא"ל

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

פקס

הכנת את מדפסת לשיגור פקס

שיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

שימוש בקיצורי דרך ובפנקס הכתובות

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות הפקס

שיפור איכות פקס

החזקה והעברה של פקסים

סריקה לכתובת FTP

סריקה לכתובת FTP

יצירת קיצורי דרך

הבנת אפשרויות ה- FTP

שיפור איכות FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

סריקה למחשב

סריקה לכונן הבזק

הבנת אפשרויות פרופיל הסריקה

שיפור איכות סריקה

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט נייר

תפריט 'דוחות'

תפריט רשת/יציאות

תפריט אבטחה

תפריט הגדרות

תפריט כוונון חוברות

תפריט 'עזרה'

תחזוקת המדפסת

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

התאמת רישום סורק

אחסון חומרים מתכלים

חיסכון בחומרים מתכלים

בדיקת מצב חומרים מתכלים

הזמנת חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

העברת המדפסת

תמיכה אדמיניסטרטיבית

מציאת מידע מתקדם בנוגע לעבודה ברשת ועבור מנהל המערכת

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

בדיקת התצוגה הוירטואלית

בדיקת מצב ההתקן

הגדרת התראות דוא"ל

הצגת דוחות

כוונון בהירות הצג

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

פתרון בעיות

פתרון בעיות בסיסיות

הבנת הודעות המדפסת

ניקוי חסימות

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות של אפשרויות

פתרון בעיות הזנת נייר

פתרון בעיות של איכות הדפסה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע על המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

רמות פליטת רעש

מידע על טמפרטורה

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

השלכת מוצרים

ENERGY STAR

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעה בדבר הפרעות רדיו

הודעת CCC EMC

BSMI EMC notice

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

הודעה בדבר פליטה עבור הודו