תחזוקת המדפסת

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.