X54x Series

מידע בטיחותי

לימוד אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות מדפסת

פונקציות בסיסיות של הסורק

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

אימות הגדרות המדפסת

הגדרת תוכנת המדפסת

הגדרת הדפסה אלחוטית

התקנת המדפסת ברשת Ethernet

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מחזור

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

קביעת 'גודל נייר' ו'סוג נייר'

קביעת הגדרות נייר אוניברסלי

טעינת מגש רגיל של 250 גיליונות או מגש אופציונלי של 550 גיליונות

טעינת מגירת duo של 650 גיליונות

שימוש במזין הרב תכליתי

שימוש במזין הידני

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

נייר מומלץ

אחסון נייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת מסמך

הדפסה על מדיה מיוחדת

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הדפסת תצלומים ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge

הדפסת דפי מידע

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

העתקת תצלומים

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

ביטול משימת העתקה

שיפור איכות העתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הכנה לשליחת דואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני באמצעות שרת האינטרנט המוטבע

שליחת מסמך בדואר אקלטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

שיגור וקבלת פקס

הכנת המדפסת לשיגור פקס

שיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

שימוש בקיצורי דרך ופנקס הטלפונים

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות פקס

שיפור איכות פקס

העברת פקס

סריקה לכתובת FTP

סריקה לכתובת FTP

יצירת קיצור דרך ל-FTP באמצעות שרת האינטרנט המוטבע

סריקה למחשב או להתקן זיכרון הבזק USB

סריקה למחשב

סריקה אל התקן זיכרון הבזק USB

הבנת האפשרויות של סריקה למחשב

שיפור איכות סריקה

שימוש בתוכנת Scan Center

שימוש בתוכנית השירות ScanBack

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות

הבנת מספרי ומיקומי חסימות

200 חסימת נייר

201 חסימת נייר

202 חסימת נייר

230 חסימת נייר

235 חסימת נייר

חסימות נייר 242 ו- 243

250 חסימת נייר

290 חסימת נייר

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט 'חומרים מתכלים'

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Settings (הגדרות)

הבנת הודעות המדפסת

רשימת הודעות מצב והודעות שגיאה

תחזוקת המדפסת

אחסון חומרים מתכלים

בדיקת המצב של חומרים מתכלים

הזמנת חומרים מתכלים

החלפת חומרים מתכלים

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

העברת המדפסת

תמיכה מנהלתית

מציאת מידע מתקדם בנוגע לעבודה ברשת ועבור מנהל המערכת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

הגדרת התראות דוא"ל

הצגת דוחות

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

פתרון בעיות איכות צבע

שרת האינטרנט המוטבע אינו נפתח

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעה לגבי רכיבים מודולריים

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הצהרת כספית

נתוני טמפרטורה

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Patent acknowledgment