Řady Lexmark X203n a X204n

Informace o bezpečnosti

Poučení o tiskárně

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto tiskárnu!

Hledání informací o tiskárně

Volba umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Základní funkce skeneru

Popis podavače ADF a skleněné plochy skeneru

Popis ovládacího panelu tiskárny

Dodatečná příprava tiskárny

Připojování kabelů

Instalování softwaru tiskárny

Ověření nastavení tiskárny

Instalace tiskárny do kabelové sítě

Minimalizujte dopad své tiskárny na životní prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Recyklace

Snížení hlasitosti tiskárny

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení velikosti a typu papíru

Nastavení voleb pro Univerzální formát papíru

Zakládání papíru do zásobníku

Použití ručního podavače

Údaje o kapacitě papíru

Průvodce papírem a speciálními médii

Pokyny pro papír

Skladování papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk dokumentu

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)

Tisk zvláštních dokumentů

Tisk informačních stránek

Zrušení tiskové úlohy

Kopírování

Zhotovení kopií

Kopírování fotografií

Kopírování na speciální média

Úprava nastavení kopírování

Pozastavení aktuální tiskové úlohy za účelem kopírování

Zrušení úlohy kopírování

Zlepšení kvality kopie

Odesílání e­mailem

Příprava na odeslání e­mailu

Vytváření e­mailových zkratek pomocí zabudovaného webového serveru

Odeslání dokumentu e-mailem

Zrušení e-mailu

Odesílání faxů

Příprava tiskárny pro faxování

Odeslání faxu

Vytvoření zkrácených čísel

Použití zkrácených čísel a adresáře

Úprava nastavení faxu

Zrušení odchozího faxu

Vysvětlení možností faxu

Zlepšení kvality faxu

Předání faxu

Skenování do počítače

Skenování do počítače

Popis možností skenovacího profilu

Zlepšení kvality skenu

Použití softwaru Scan Center

Popis nabídek tiskárny

Seznam nabídek

nabídka Papír

nabídka Zprávy

nabídka Nastavení

nabídka Síť/Porty

Nastavení data a času

Údržba tiskárny

Čištění vnějšku tiskárny

Očistěte skleněnou plochu skeneru

Čištění oddělovacích válečků podavače ADF

Skladování spotřebního materiálu

Kontrola stavu spotřebního materiálu z počítače na síti

Objednání spotřebního materiálu

Výměna spotřebního materiálu

Přemístění tiskárny

Přeprava tiskárny

Administrativní podpora

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Používání vestavěného webového serveru

Prohlížení hlášení

Zjištění stavu zařízení

Nastavení e­mailových upozornění

Obnovení výchozích nastavení výrobce

Řešení problémů

Kontrola nereagující tiskárny

Ovládací panel tiskárny je prázdný nebo obsahuje pouze čtverce

Neúplný tisk, kopie nebo sken dokumentu či fotografie

Popis hlášení tiskárny

Odstraňování uvíznutí

Řešení problémů s tiskem

Řešení problémů s kopírováním

Řešení problémů se skenerem

Řešení problémů s faxem

Řešení problémů s podáváním papíru

Řešení problémů s kvalitou tisku

Vestavěný webový server se neotevírá

Kontaktování zákaznické podpory

Oznámení

Informace o produktu

Upozornění ohledně vydání

Ochranné známky

Úrovně hluku

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

ENERGY STAR

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

OMEZENÁ ZÁRUKA A LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI LEXMARK

Poznámky k regulačním nařízením pro koncová zařízení pro telekomunikace

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Vystavení záření rádiových vln

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement