X746x, X748x

מידע בטיחותי

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

בחירת מקום למדפסת

תצורות מדפסת

הבנת מזין המסמכים האוטומטי ומשטח הזכוכית של הסורק

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

הבנת מסך הבית

הבנת מסך הבית

שימוש בלחצני מסך המגע

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

גישה לשרת האינטרנט המובנה

הצגה או הסתרה של סמלים במסך הבית

הפעלת יישומי מסך הבית

הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק)

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

התקנת אפשרויות חומרה

חיבור כבלים

הגדרת תוכנת המדפסת

עבודה ברשת

אימות הגדרות המדפסת

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגש סטנדרטי או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות

טעינת המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות שמיועד למדיה מיוחדת

טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

הנחיות בדבר הנייר

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסת טפסים ומסמך

הדפסה מכונן הבזק

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הדפסת דפי מידע

הדפסה על מדיה מיוחדת

ביטול משימת הדפסה

העתקה

יצירת עותקים

העתקת תצלומים מסרט

העתקה על מדיה מיוחדת

התאמה אישית של הגדרות העתקה

הוספת מידע על העתקים

ביטול משימת העתקה

הבנת מסכי ואפשרויות העתקה

שליחת דואר אלקטרוני

הכנה לשליחת דואר אלקטרוני

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

ביטול דואר אלקטרוני

הבנת אפשרויות הדוא"ל

שיגור וקבלת פקס

הכנת המדפסת לשיגור פקס

יצירת קיצורי דרך

שיגור פקס

התאמה אישית של הגדרות פקס

ביטול פקס יוצא

הבנת אפשרויות הפקס

הפסקת והעברת פקסים

סריקה

שימוש בסריקה לרשת

סריקה לכתובת FTP

סריקה למחשב או לכונן הבזק

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

תפריט Paper (נייר)

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט Help (עזרה)

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

חיסכון נייר וטונר

חיסכון באנרגיה

מיחזור

אבטחת המדפסת

נעילת לוח המערכת

הצהרה על נדיפות

מחיקת זיכרון נדיף

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

תחזוקת המדפסת

ניקוי חלקי המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

אחסון חומרים מתכלים

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

איפוס מונה התחזוקה

העברת המדפסת

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

בדיקת התצוגה הווירטואלית

הצגת דוחות

הגדרת התראות דוא"ל

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

הבנת מספרי החסימות ומיקומן

200-201 חסימות נייר

202-203 חסימות נייר

24x חסימת נייר

250 חסימת נייר

2y.xx חסימות נייר

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

הבנת הודעות המדפסת

פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות העתקה

פתרון בעיות סורק

פתרון בעיות פקס

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

פתרון בעיות בהזנת נייר

פתרון בעיות איכות הדפסה

פתרון בעיות איכות צבע

שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

יצירת עם תמיכת הלקוחות

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות בנושא רישוי

הודעה לגבי רכיב מודולרי

רמות פליטת רעש

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

India E-Waste notice

השלכת מוצרים

הודעה לגבי סוללה

מידע על טמפרטורה

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

הצהרת כספית

הודעת לייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור ציוד מסוף תקשורת

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

חשיפה לקרינת תדר רדיו

Patent acknowledgment