CS820, CS827

Bezbednosne informacije

Konvencije

Izjave o proizvodu

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Izbor lokacije za štampač

Konfiguracije štampača

Povezivanje kablova

Korišćenje kontrolne table

Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Korišćenje početnog ekrana

Mapa menija

Štampanje stranice sa postavkama menija

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Prilagođavanje početnog ekrana

Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Podešavanje obrazaca i omiljenih stavki

Konfigurisanje ekoloških postavki

Upravljanje kontaktima

Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Omogućavanje režima uvećanja

Aktiviranje glasovnog navođenja

Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Korišćenje tastature na ekranu

Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

Punjenje fioka

Punjenje višenamenskog ulagača

Povezivanje fioka

Štampanje

Štampanje sa računara

Obrasci štampanja

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa fleš uređaja

Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Štampanje zadržanih zadataka

Štampanje liste uzoraka fontova

Otkazivanje zadatka štampe

Obezbeđivanje štampača

Lociranje bezbednosnog otvora

Brisanje memorije štampača

Brisanje memorije čvrstog diska štampača

Konfigurisanje šifrovanja čvrstog diska štampača

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Izjava o nepostojanosti

Održavanje štampača

Podešavanje jačine zvuka zvučnika

Umrežavanje

Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

Čišćenje štampača

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Zamena delova i potrošnog materijala

Odlaganje potrošnog materijala

Premeštanje štampača

Ušteda energije i papira

Recikliranje

Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Papir zaglavljen u fiokama

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Zaglavljen papir u vratima B

Zaglavljen papir u korpi finišera

Zaglavljivanje heftalice u vratima G

Rešavanje problema

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa hardverskim opcijama

Problemi sa potrošnim materijalom

Problemi sa uvlačenjem papira

Problemi sa štampanjem

Probemi sa kvalitetom boja

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Nadogradnja i migracija

Hardver

Softver

Firmver

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

Obaveštenja o licenciranju

Nivoi emisije buke

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

Informacije o temperaturi

Obaveštenje o laseru

Nalepnica sa obaveštenjem o laseru