CS820‏, CS827

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

חיבור כבלים

באמצעות לוח הבקרה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

שימוש במסך הבית

Menu Map (מפת תפריטים)

הדפסת דף הגדרות תפריטים

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

הגדרת טפסים ומועדפים

הגדרות מצב חיסכון

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת מצב ההגדלה

הפעלת הדרכה קולית

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

שימוש במקלדת בתצוגה

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגשים

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור בין מגשים

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסת טפסים

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות מופסקות

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

ביטול משימת הדפסה

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

תחזוקת המדפסת

כוונון עוצמת הקול של הרמקול

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

ניקוי המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

אחסון חומרים מתכלים

העברת המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

מיחזור

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

חסימת נייר בסל הפלט הסטנדרטי

חסימת נייר בדלת B

חסימת נייר בסל יחידת הגימור

חסימת מהדק בדלת G

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות הדפסה

בעיות באיכות צבע

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

שדרוג והעברה

חומרה

תוכנה

קושחה

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

תווית הנחיות בנושא לייזר